PRIMA-RENT ApS

Rosenalle 10

3320 Skævinge


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/02/2019
Per Østenkjær Svendsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPRIMA-RENT ApS
Rosenalle 10
3320 Skævinge
Telefonnummer:23395530
CVR-nr:32079466
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for PRIMA-RENT ApS.
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Skævinge, den 14/02/2019

Direktion
Per Østenkær SvendsenLedelsesberetning

Hovedaktivitet:
 
Selskabets formål er at drive virksomhed inden for rengøring samt handel,
finansiering og anden beslægtet virksomhed.
 
Usædvanlige forhold:
 
Der foreligger ingen forhold, der er usædvanlige inden for selskabets aktiviteter. 
 
Usikkerhed ved indregning eller måling:
 
Der foreligger ingen betydningsfulde usikkerheder i årsrapporten. 
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:
 
Årets resultat er tilfredsstillende, og som forventet.
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil 
kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for PRIMA-RENT ApS er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for en klasse B-virksomhed.

 

Ændring i anvendt regnskabspraksis:

 

Da der er selskabets første regnskabsår er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling:

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/ fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Omregning af fremmed valuta:

 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakurs-differencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

Resultatopgørelsen:

 

Nettoomsætning:

 

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Bruttofortjeneste:

 

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 32, hvorefter bruttofortjeneste er sammendraget. Bruttofortjenesten består af selskabets nettoomsætning fratrukket direkte omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger:

 

I andre eksterne omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration samt salgsomkostninger.

 

Finansielle poster:

 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Selskabsskat og udskudt skat:

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

 

Selskabet er sambeskattet med sit moderselskab. Årets selskabsskat føres via mellemregning og afsættes i moderselskabet.

 

 Balancen:

 

Anlægsaktiver:

 

Rettigheder, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider. Afskrivningerne foretages med følgende procenter:

 

Driftsmateriel og inventar                   20 %

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Tilgodehavender:

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

 

Udbytte:

 

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Gældsforpligtelser:

 

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører mv. måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 616.443 596.769
Personaleomkostninger 1 -415.578 -433.384
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -11.000 -11.000
Andre driftsomkostninger -89.223 -66.379
Resultat af ordinær primær drift 100.642 86.006
Øvrige finansielle omkostninger -1.377 0
Ordinært resultat før skat 99.265 86.006
Skat af årets resultat 2 -22.926 -19.856
Årets resultat 76.339 66.150
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 76.339 66.150
I alt 76.339 66.150

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 11.000
Materielle anlægsaktiver i alt 3 0 11.000
Anlægsaktiver i alt 0 11.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 41.757 47.645
Udskudte skatteaktiver 3.287 1.962
Tilgodehavender i alt 45.044 49.607
Likvide beholdninger 561.832 464.305
Omsætningsaktiver i alt 606.876 513.912
Aktiver i alt 606.876 524.912

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 353.839 277.500
Egenkapital i alt 478.839 402.500
Skyldig selskabsskat 24.251 20.815
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 103.786 101.597
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 128.037 122.412
Gældsforpligtelser i alt 128.037 122.412
Passiver i alt 606.876 524.912

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 277.500 0 402.500
Betalt udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 76.339 0 76.339
Egenkapital, ultimo 125.000 353.839 0 478.839

Selskabskapitalen består af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018
  kr.
Løn og gager 477.841
Lønrefusioner -93.563
Personaleomkostninger i øvrigt 31.390
  415.578

 

2. Skat af årets resultat

  2018
  kr.
Aktuel skat 24.251
Ændring af udskudt skat -1.325
 
22.926

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Inventar & driftsmidler
  kr.
Kostpris primo 55.000
Kostpris ultimo 55.000
 
Af- og nedskrivning primo -44.000
Årets afskrivning -11.000
Af- og nedskrivning ultimo -55.000
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0
 

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 2
false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Torben Andersen Vesterbrogade 110 3250 Gilleleje 320794662018-01-012018-12-31 320794662018-01-012018-12-310 320794662017-01-012017-12-31 320794662018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320794662017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320794662018-12-31 320794662017-12-31 320794662018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 320794662018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 320794662018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 320794662018-01-01 320794662018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 320794662018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320794662018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 320794662018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 320794662018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320794662018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK