FIONIA IT ApS

Årsrapport

11. december 2013 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/04/2015
Kasper Jepsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFIONIA IT ApS
Mogensensvej 1
5000 Odense C
Telefonnummer:51596615
e-mailadresse:kj@fioniait.dk
CVR-nr:25531205
Regnskabsår:11/12/2013 - 31/12/2014
RevisorCarsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Skovhaven 138
5320 Agedrup
DK Danmark
CVR-nr:25452313
P-enhed:1007719392

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 11. december 2013 - 31. december 2014 for Fionia IT ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 11. december 2013 - 31. december 2014.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Odese, den 16/04/2015

Direktion
Kasper Jepsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på den kommende generalforsamling, at årsrapporten for 2015 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at fravælge revision for opfyldt.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i FIONIA IT ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for FIONIA IT ApS for regnskabsåret 11. december 2013 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 11. december 2013 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, 16/04/2015Carsten Bjørn Jensen
statsautoriseret revisor
Carsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt


Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse


Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.  Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Fionia IT ApS indgår i en sambeskatning med sin modervirksomhed.  Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance


Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, optages ikke til nogen værdi hvis der er usikkerhed om hvornår aktivet kan realiseres.

 

Gældsforpligtelser

Gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 11. dec 2013 - 31. dec 2014

Note 2013/14 -
kr. kr.
Bruttoresultat 368.326
Personaleomkostninger 1 -304.240
Resultat af ordinær primær drift 64.086
Ordinært resultat før skat 64.086
Ekstraordinært resultat før skat 64.086
Skat af årets resultat -18.326
Årets resultat 45.760
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 10.000
Overført resultat 35.760
I alt 45.760

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2013/14 -
kr. kr.
Andre tilgodehavender 12.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 12.000
Anlægsaktiver i alt 12.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 103.048
Tilgodehavender i alt 103.048
Likvide beholdninger 127.522
Omsætningsaktiver i alt 230.570
Aktiver i alt 242.570

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2013/14 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000
Overført resultat 35.760
Forslag til udbytte 10.000
Egenkapital i alt 2 125.760
Leverandører af varer og tjenesteydelser 19.999
Skyldig selskabsskat 18.326
Anden gæld 78.485
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 116.810
Gældsforpligtelser i alt 116.810
Passiver i alt 242.570

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014  
  kr.  
Løn og gager 300.028  
Pensionsbidrag 0  
Andre omkostninger til social sikring 4.212  
  304.240  

2. Egenkapital i alt

    Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
    kr. kr. kr. kr.
Indskud ved selskabets stiftelse pr. 11/12 2013   80.000     80.000
           
Årets resultat     35.760 10.000 45.760
Egenkapital ultimo   80.000 35.760 10.000 125.760

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter er rådgivning og konsulentarbejde herunder IT løsninger og forretningsudvikling samt køb og salg af IT-udstyr.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Hæftelse som følge af sambeskatning med tilknyttet virksomhed (moderselskabet).

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Revisionspåtegning Carsten Bjørn Jensen Skovhaven 138 5320 Agedrup 255312052013-12-112014-12-31 255312052013-12-112014-12-311 255312052013-12-112014-12-310 255312052013-12-112014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052013-12-112014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052014-12-31 iso4217:DKK