BIB ApS

L.A. Rings Vej 34

8270 Højbjerg


Årsrapport

1. maj 2016 - 30. april 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/09/2017
Gitte Brøgger Led
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBIB ApS
L.A. Rings Vej 34
8270 Højbjerg
Telefonnummer:50757517
CVR-nr:34046735
Regnskabsår:01/05/2016 - 30/04/2017

Ledelsespåtegning

Direktionen anser forsat betigelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2016 - 30. april 2017 for BIB ApS.

 

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2017 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

 


Aarhus, den 29/09/2017

Direktion
Gitte Brøgger Led

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsrapporten for 1. maj 2017 - 30. april 2018 ikke skal revideres.

Direktionen anser fortsat betigelserne for at udlande revision for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive konsulentvirksomhed, herunder yde bogføringsmæssig assistance- og rådgivningsassistance til erhvervslivet og private samt anden dertil knyttet virksomhed efter direktioens skøn.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdipapirregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ledeles alle omkostninger, herunder afskriveninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordel vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordel vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af akkumulerede amortisering af forskellen med kostpris og nomielt beløb.

 

Ved indregning om måling tages hensyn yil forudsigelige tab og risici, der frengår inden årsrapporten aflægges, og som be- og afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgift og med fradrag af rabatter i forbindelse med salg.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distrubution, salg, reklame, administration, tab på debitorer mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter- og omkostninger, realisrede og urealiserede kursgevinst- og tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgøelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen .

Balance

Tilgodehavende

Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

 

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnes under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

 

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtig indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtig indkomst samt for betalt acontoskat.

 

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2016 - 30. apr 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 6.978 12.571
Personaleomkostninger -2.304 -1.445
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 -3.408
Resultat af ordinær primær drift 4.674 7.718
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver -1.580 -11.700
Ordinært resultat før skat 3.094 -3.982
Skat af årets resultat 1 0 770
Årets resultat 3.094 -3.212
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 3.094 -3.212
I alt 3.094 -3.212

Balance 30. april 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 25.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 25.500
Anlægsaktiver i alt 0 25.500
Tilgodehavende skat 2.850 0
Andre tilgodehavender 5.000 0
Tilgodehavender i alt 7.850 0
Likvide beholdninger 101.770 80.886
Omsætningsaktiver i alt 109.620 80.886
Aktiver i alt 109.620 106.386

Balance 30. april 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 25.341 22.246
Egenkapital i alt 105.341 102.246
Skyldig selskabsskat 0 1.106
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 4.279 3.034
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.279 4.140
Gældsforpligtelser i alt 4.279 4.140
Passiver i alt 109.620 106.386

Noter

1. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Aktuel skat 0 -770
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  0 -770
false false false false true 01/05/2015 30/04/2016 Ingen bistand Gitte Brøgger Led L. A. Rings Vej 34 8270 Højbjerg 340467352016-05-012017-04-30 340467352016-05-012017-04-300 340467352015-05-012016-04-30 340467352016-05-012017-04-30fsa:RetainedEarningsMember 340467352015-05-012016-04-30fsa:RetainedEarningsMember 340467352017-04-30 340467352016-04-30 iso4217:DKK