LKK HOLDING ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/05/2015
Lasse Kenn Kristiansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLKK HOLDING ApS
Pilegårds Vænge 49
2635 Ishøj
CVR-nr:28499078
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseArbejdernes Landsbank
Enghave Plads 5
1500 København V
Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2014 for LKK Holding ApS.

 

Årsraporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsraporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets

Akriver og Passiver samt den finansielle stilling samt resultat.

 

Årsraporten indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling.

 

Fravalg af revisor for det kommende regnskabs år 2015.

 

Generalforsamling afholdes 28 maj 2015.

 

 

Ishøj den 27. maj 2015.

 

 

Direktionen

 

 

Lasse Kenn Kristiansen.

 


, den

Direktion
Lasse Kenn Kristiansen
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsregnskabet for LKK Holding ApS for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

 

Generalt om indtjening og måling.

 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med indtjeningen. Herudover indregnes i

resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder

afskrivninger, samt evt. tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige beløg, der

tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når aktivets værdi er pålideligt.

 

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sansynligt, at virksomhedens forpligtigelser

og værdi, kan måles pålidelig.

 

Konsolideringspraksis.

 

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet LKK Holding ApS og datterselskabet

Frederiksberg Malerentreprise ApS.

Moderselskabets kapitalandele i det konsoliderede datterselskab udlignes med moderselskabets

andel af datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi opgjert på det tidspunkt hvor

koncernforholdet blev etableret.

 

Bruttofortjeneste.

 

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning

andre driftsindtægter, omkostninger, materialer samt andre externe omkostninger,

 

Finansielle indtægter og udgifter.

 

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen, med de beløb der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter.

 

 

Skat af årets resultat.

 

Årets skat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, der indregnes i

resultatsopgørelsen med den del der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen, 

med den del der kan henføres til posteeringer direkte på egenkapitalen.

 

SKAT.

 

Skatteefekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i

selskaberne i forhold deres skattepligtige indkomster.

 

Moderselskabet og det danske datterselskab er sambeskattede.

Den danske selskabsskat fordeles mellem de danske selskaber i horhold til disses

skattepligtige indkomster.

Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningenskredsen,

således at moderselskabet forestår afregning af skatter m.v. til de danske

skattemyndigheder.

 


....

Resultatopgørelse


....

Balance


....

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 21.060
Ordinært resultat før skat 21.060
Ekstraordinært resultat før skat 21.060
Skat af årets resultat -5.160
Årets resultat 15.900
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 15.900
I alt 15.900

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -354.333
Finansielle anlægsaktiver i alt -354.333
Anlægsaktiver i alt -354.333
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 354.333
Tilgodehavender i alt 354.333
Omsætningsaktiver i alt 354.333
Aktiver i alt 0

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000
Overført resultat -333.184
Egenkapital i alt -208.184
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.375
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 199.809
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 208.184
Gældsforpligtelser i alt 208.184
Passiver i alt 0
01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand LKK Holding ApS Pilegårds Vænge 49 2635 Ishøj 284990782014-01-012014-12-31 284990782014-01-012014-12-310 284990782014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 284990782014-12-31 iso4217:DKK