WELZIN'S RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS

Abildtoften 28

3660 Stenløse


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/11/2016
Erik Welzin
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenWELZIN'S RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS
Abildtoften 28
3660 Stenløse
Telefonnummer:48195600
Fax:48195602
CVR-nr:15048182
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016
RevisorRevisionsfirmaet Erik Hultquist
Hovedgaden 8
3460 Birkerød
DK Danmark
CVR-nr:15396105
P-enhed:1000916331

Ledelsespåtegning

Direktionen  har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Welzin´s Rengøring og Vinduespolering ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

 

Det er min  opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Stenløse, den 16/11/2016

Direktion
Erik Welzin
DirektørRevisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Welzińs Rengøring og Vinduespolering ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Welzińs Rengøring og Vinduespolering ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Birkerød, 16/11/2016Erik Hultquist
Registreret revisor HD/CAND. MERC. AUD.
Revisionsfirmaet Erik Hultquist
CVR: 15396105

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling:
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Omregning af fremmed valuta:
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens  kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Bruttoresultat:
Bruttofortjeneste indregnes i resultatopgørelsen som nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning:
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser, handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med  den del, der kan henføres til postering direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning:
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdets færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hver enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

 

Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter:
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne forudbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

 

Egenkapital:

Foreslået udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat:
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster
og for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser:
Gæld er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.694.690 1.229.764
Personaleomkostninger 1 -1.692.192 -1.213.213
Resultat af ordinær primær drift 2.498 16.551
Øvrige finansielle omkostninger 0 -6.169
Ordinært resultat før skat 2.498 10.382
Skat af årets resultat -4.135 -8.129
Årets resultat -1.637 2.253
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -1.637 2.253
I alt -1.637 2.253

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Deposita 36.000 36.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 36.000 36.000
Anlægsaktiver i alt 36.000 36.000
Fremstillede varer og handelsvarer 15.000 15.000
Varebeholdninger i alt 15.000 15.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 417.339 419.557
Igangværende arbejder for fremmed regning 49.008 39.612
Udskudte skatteaktiver 35.606 39.741
Tilgodehavende skat 1.000 1.000
Andre tilgodehavender 169.432 275.000
Periodeafgrænsningsposter 32.630 32.040
Tilgodehavender i alt 705.015 806.950
Likvide beholdninger 94.211 27.739
Omsætningsaktiver i alt 814.226 849.689
Aktiver i alt 850.226 885.689

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 18.214 19.851
Egenkapital i alt 2 143.214 144.851
Modtagne forudbetalinger fra kunder 173.494 194.214
Leverandører af varer og tjenesteydelser 133.267 134.368
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 345.412 264.412
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 54.839 147.844
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 707.012 740.838
Gældsforpligtelser i alt 707.012 740.838
Passiver i alt 850.226 885.689

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. t.kr.
Gager 1.558.011 1.237
Feriepengeforpligtelse 0 -80
Pensioner 56.167 80
Sociale omkostninger 41.009 28
Personaleomkostninger 54.110 48
Arbejdstøj 7.955 3
Refusioner -25.060 -103
  1.692.192 1.213

 

2. Egenkapital i alt

  Anpartskapital Overført resultat I alt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 19.851 144.851
Årets resultatdisponering   -1.637 -1.637
Egenkapital ultimo 125.000 18.214 143.214

 

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Aktivitet:

Serviceydelser indenfor rengøring og vinduespolering.            

false false false false true 01/07/2014 30/06/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Erik Hultquist Hovedgaden 8 3460 Birkerød 150481822015-07-012016-06-30 150481822015-07-012016-06-301 150481822015-07-012016-06-300 150481822014-07-012015-06-30 150481822015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 150481822014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 150481822016-06-30 150481822015-06-30 iso4217:DKK