IDEALSERVICE IVS

Grævlingestien 29

2880 Bagsværd


Årsrapport

13. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/06/2016
Martin Heder Kampff
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenIDEALSERVICE IVS
Grævlingestien 29
2880 Bagsværd
e-mailadresse:martin.kampff@me.com
CVR-nr:36490578
Regnskabsår:13/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseNordea Bank Danmark A/S
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs Lyngby
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 13. januar – 31. december 2015 for IDEALSERVICE IVS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 13. januar – 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Bagsværd, den 20/06/2016

Direktion
Martin Heder Kampff
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at yde rengørings- og ejendomsservice til private og erhvervsdrivene.
 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Direktionen forventer fortsat fremgang i udvikling, hvor omsætningen øges og fortjenesten væsentligt forberedes.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtrådt forhold af betydning efter årsregnskabets afslutning.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten for IDEALSERVICE IVS for regnskabsåret 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

....

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i netto- omsætningen.

 

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter udgifter til fremmed arbejde.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

....

Balance

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

 

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinæ- re generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind- komster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af for- pligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skatte- mæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til netto- realisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amor- tiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

....

Resultatopgørelse 13. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 -
kr. kr.
Nettoomsætning 183.125
Bruttoresultat 183.125
Personaleomkostninger 1 -189.620
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -658
Resultat af ordinær primær drift -7.153
Ordinært resultat før skat -7.153
Årets resultat -7.153
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -7.153
I alt -7.153

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 -
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.634
Materielle aktiver i alt 2 2.634
Langfristede aktiver i alt 2.634
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.900
Tilgodehavender i alt 22.900
Likvide beholdninger 1.929
Kortfristede aktiver i alt 24.829
Aktiver i alt 27.463

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100
Overført resultat -7.153
Egenkapital i alt -7.053
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 34.516
Kortfristede forpligtelser i alt 34.516
Forpligtelser i alt 34.516
Passiver i alt 27.463

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015
  kr.
Løn og gager 175.605
Pensionsbidrag 0
Andre omkostninger til social sikring 14.015
  189.620

2. Materielle aktiver i alt

   

  Driftsmidler
  kr.
Tilgang 3.292
Afgang 0
Kostpris ultimo 3.292
 
Årets opskrivning 0
Opskrivninger ultimo 0
   
Årets afskrivning -658
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo -658
Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.634

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ikke pantsat aktiver, eller stillet andre former for sikkerhed.

false false false false true Ingen bistand Martin Heder Kampff Grævlingestien 29 2880 Bagsværd 364905782015-01-132015-12-31 364905782015-01-132015-12-310 364905782015-01-132015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364905782015-12-31 iso4217:DKK