GHIT ApS

Ilfordvej 8

2300 København S


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/04/2019
Gustav Hvilsted
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenGHIT ApS
Ilfordvej 8
2300 København S
e-mailadresse:gh@ghit.dk
CVR-nr:32780431
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorJST Revision
Edvard Thomsens Vej 63, 3 1
2300 København S
DK Danmark
CVR-nr:26344735
P-enhed:1008803230

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for GHIT ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2018.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.København, den 15/04/2019

Direktion
Gustav HvilstedDen uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i GHIT ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for GHIT ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balancen, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.København, 15/04/2019Jan Storgaard , mne32067
Registreret revisor
JST Revision
CVR: 26344735

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er levering af IT ydelser.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet er tilfredsstillende og som forventet. For det kommende regnskabsår forventes et positivt resultat.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner (DKK).

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til pension og social sikring o.l. for virksomhedens medarbejdere.  

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

 

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet Holdepladsen ApS er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

 

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet, indregnes i balancen som "Selskabsskat".

Balance

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

 

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indeværende år anvendte skattesats, 22 %.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

 

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.080.091 911.258
Personaleomkostninger 1 -657.238 -615.070
Resultat af ordinær primær drift 422.853 296.188
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder 0 -1.308
Ordinært resultat før skat 422.853 294.880
Skat af årets resultat 2 -93.126 -64.856
Årets resultat 329.727 230.024
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 385.000 230.000
Overført resultat -55.273 24
I alt 329.727 230.024

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 192.344 122.206
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 151.408
Tilgodehavender i alt 192.344 273.614
Likvide beholdninger 544.604 321.169
Omsætningsaktiver i alt 736.948 594.783
Aktiver i alt 736.948 594.783

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 64 55.337
Forslag til udbytte 385.000 230.000
Egenkapital i alt 465.064 365.337
Skyldig selskabsskat 93.126 64.856
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 178.758 164.590
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 271.884 229.446
Gældsforpligtelser i alt 271.884 229.446
Passiver i alt 736.948 594.783

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 55.337 230.000 365.337
Betalt udbytte -230.000 -230.000
Årets resultat -55.273 385.000 329.727
Egenkapital, ultimo 80.000 64 385.000 465.064

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 568.018 526.081
Pensionsbidrag 84.000 84.000
Andre omkostninger til social sikring 5.220 4.989
  657.238 615.070

 

2. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 93.126 64.856
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  93.126 64.856

 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Holdepladsen ApS er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

 

Selskabet har herudover ingen eventualposter, udover hvad der allerede er oplyst i årsregnskabet.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet pant eller anden form for sikkerhed, udover hvad der er oplyst i årsregnskabet.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false true true 01/01/2017 31/12/2017 Erklæring om udvidet gennemgang false false false false Jan Storgaard Edvard Thomsens Vej 63 2300 København S 327804312018-01-012018-12-31 327804312018-01-012018-12-311 327804312018-01-012018-12-310 327804312018-01-012018-12-312 327804312017-01-012017-12-31 327804312018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312018-12-31 327804312017-12-31 327804312018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 327804312018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 327804312018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312018-01-01 327804312018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 327804312018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK