FLEMMING LYKKEDAL & SØN ApS

Årsrapport

25. september 2013 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/04/2015
Astrid Larsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFLEMMING LYKKEDAL & SØN ApS
Skadebakken 30
3200 Helsinge
Telefonnummer:40862181
CVR-nr:35480064
Regnskabsår:25/09/2013 - 31/12/2014
BankforbindelseDanske Bank
Østergade 8 - 10
3200 Helsinge
DK Danmark

Ledelsespåtegning


Ramløse, den 28/04/2015

Direktion
Flemming Lykkedal Larsen
Adm. direktørAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt


....

Resultatopgørelse


....

Balance


....

Resultatopgørelse 25. sep 2013 - 31. dec 2014

Note 2013/14 -
kr. kr.
Nettoomsætning 2.511.112
Eksterne omkostninger 1.730.675
Bruttoresultat 780.437
Personaleomkostninger 283.626
Resultat af ordinær primær drift 496.811
Øvrige finansielle omkostninger 17.198
Ordinært resultat før skat 479.613
Ekstraordinært resultat før skat 479.613
Skat af årets resultat 117.515
Årets resultat 362.098
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 362.098
I alt 362.098

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2013/14 -
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 279.462
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 347
Tilgodehavender i alt 279.809
Likvide beholdninger 244.650
Omsætningsaktiver i alt 524.459
Aktiver i alt 524.459

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2013/14 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 371.142
Egenkapital i alt 371.142
Leverandører af varer og tjenesteydelser 74.540
Skyldig selskabsskat 43.579
Anden gæld 35.198
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 153.317
Gældsforpligtelser i alt 153.317
Passiver i alt 524.459
Ingen bistand Astrid Larsen Skadebakken 30 3200 Helsinge 354800642013-09-252014-12-31 354800642013-09-252014-12-310 354800642013-09-252014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 354800642014-12-31 iso4217:DKK