DANSKE VIRKSOMHEDER ApS

Stenhusparken 8

4300 Holbæk


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2018
Brian Petersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDANSKE VIRKSOMHEDER ApS
Stenhusparken 8
4300 Holbæk
Telefonnummer:31709301
e-mailadresse:brian@lopes.nu
CVR-nr:32449344
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
     Andre eksterne omkostninger 0 0
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Bruttoresultat 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0 0
I alt 0 0

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 785.177 785.177
Finansielle anlægsaktiver i alt 785.177 785.177
Anlægsaktiver i alt 785.177 785.177
Aktiver i alt 785.177 785.177

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 600.000 600.000
Overført resultat -563.088 -563.088
Egenkapital i alt 36.912 36.912
Leverandører af varer og tjenesteydelser 40.000 40.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 687.846 687.846
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 20.419 20.419
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 748.265 748.265
Gældsforpligtelser i alt 748.265 748.265
Passiver i alt 785.177 785.177
true false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Brian Petersen Stenhusparken 8 4300 Holbæk 324493442017-01-012017-12-31 324493442016-01-012016-12-31 324493442017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 324493442016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 324493442017-12-31 324493442016-12-31 iso4217:DKK