Infrequent Group IVS

Egevej 7

6800 Varde


Årsrapport

20. juni 2017 - 19. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/11/2018
Jonas Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenInfrequent Group IVS
Egevej 7
6800 Varde
Telefonnummer:71743331
e-mailadresse:jonas@infrequent.dk
CVR-nr:38473891
Regnskabsår:20/06/2017 - 19/06/2018
BankforbindelseSkjern Bank
Kongensgade 58
6700 Esbjerg
DK Danmark

Ledelsesberetning

Nedgang i salg inden for vores hovedgruppe gaming, har påvirket forventet rengskabs overskud, dog er der blevet investeret i diverse systemer som bruges til at kunne se et fint hul for et fremtidig større overskud. 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Vi indgår i regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse 20. jun. 2017 - 19. jun. 2018

Note 2017/18 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 89.949 16.323
Produktionsomkostninger -61.355 -10.545
Bruttoresultat 28.594 5.778
Distributionsomkostninger 0 0
Administrationsomkostninger -19.849 0
Andre driftsindtægter -348 0
Andre driftsomkostninger -1.671 -4.800
Resultat af ordinær primær drift 6.726 978
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat 6.726 978
Skat af årets resultat -1.474 -244
Årets resultat 5.252 734
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat 0 0
I alt 5.252 734

Balance 19. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2017
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 41.000 39.500
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 41.000 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 600 600
Finansielle anlægsaktiver i alt 600 0
Anlægsaktiver i alt 41.600 0
Råvarer og hjælpematerialer 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0
Varebeholdninger i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0
Tilgodehavende skat 0 0
Andre tilgodehavender 0 0
Tilgodehavender i alt 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 0
Likvide beholdninger 0 0
Omsætningsaktiver i alt 0 39.500
Aktiver i alt 41.600 40.100

Balance 19. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100 100
Andre reserver 39.500 39.500
Overført resultat 2.000 500
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 41.600 40.100
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gældsforpligtelser i alt 0 0
Passiver i alt 41.600 40.100
true false false false true 10/03/2017 19/06/2017 Ingen bistand Jonas Hansen Egevej 7 6800 Varde 384738912017-06-202018-06-19 384738912017-03-102017-06-19 384738912017-06-202018-06-19fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 384738912017-03-102017-06-19fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 384738912017-06-202018-06-19fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 384738912017-03-102017-06-19fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 384738912017-06-202018-06-19fsa:RetainedEarningsMember 384738912017-03-102017-06-19fsa:RetainedEarningsMember 384738912018-06-19 384738912017-06-19 iso4217:DKK