Smederupgaard VVS ApS

Klokkestøbervej 1

3100 Hornbæk


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/11/2015
Christian Kjersgaard-Johansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSmederupgaard VVS ApS
Klokkestøbervej 1
3100 Hornbæk
Telefonnummer:26171086
CVR-nr:29838186
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Smederupgaard vvs ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Der træffes på generalforsamlingen den. 23. november 2015 beslutning om, at årsregnskabet for 2015/2016 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Hornbæk, den 23/11/2015

Direktion
Christian Kjersgaard-Johansen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der træffes på generalforsamlingen den. 23. november 2015 beslutning om, at årsregnskabet for 2015/2016 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for Smederupgaard vvs ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Generealt om indberetning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det re sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet. Og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Vedindregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og om vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og u realiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med e beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Skat af årets resultat

Årets skat. Der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del der kan henføres til årets, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud(fuld fordeling)

 

Balancen

 

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet inder anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdipapirer, som ikke er børsnoteret, måles til en slagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

 

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort af den planlagte anvendelse af aktivets henhodsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svare til nominel værdi.

 

 


 

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Nettoomsætning 1.839.351 1.516.287
Vareforbrug -715.887 -640.267
Eksterne omkostninger -479.148 -212.328
Bruttoresultat 644.316 617.089
Personaleomkostninger 1 -460.462 -438.580
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -28.253
Resultat af ordinær primær drift 155.601 178.509
Andre finansielle indtægter 834 584
Nedskrivning af finansielle aktiver -61.882
Øvrige finansielle omkostninger -41.204 -50.182
Ordinært resultat før skat 115.231 67.029
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 115.231 67.029
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 115.231 67.029
I alt 115.231 67.029

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 98.747 131.663
Materielle anlægsaktiver i alt 2 98.747 131.663
Anlægsaktiver i alt 98.747
Råvarer og hjælpematerialer 383.606 198.815
Varebeholdninger i alt 383.606 198.815
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 54.667 355.845
Andre tilgodehavender 7.454
Tilgodehavender i alt 54.667 363.299
Likvide beholdninger -142.174 28.982
Omsætningsaktiver i alt 296.099 591.096
Aktiver i alt 394.846 722.759

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 125.000 125.000
Overført resultat 29.406 -85.825
Egenkapital i alt 4 154.406 39.175
Gæld til banker 56.116 87.313
Langfristede gældsforpligtelser i alt 56.116 87.313
Gæld til banker 288.182
Leverandører af varer og tjenesteydelser 136.416 149.129
Anden gæld 47.908 158.960
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 184.324 596.271
Gældsforpligtelser i alt 240.440 683.584
Passiver i alt 394.846 722.759

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 440.755 422.124
Pensionsbidrag 16.362 7.522
Andre omkostninger til social sikring 3.345 8.934
  460.462 438.580

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 0 169.334
Tilgang 0 0 0
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 0 0 169.334
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo 0 0 -42.334
Årets afskrivning 0 0 -28.253
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo 0 0 -70.587
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0 98.747

3. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Aktiekapital 01.07.2014. 125.000
Tilgang 30.06.2015, kapitaludvidelse 0
Aktie-/anpartskapital ultimo 125.000

4. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 0 -85.825 0 39.175
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 115.231 0 115.231
Egenkapital ultimo 125.000 0 29.406   154.406
01/07/2013 30/06/2014 Ingen bistand Michael Fisker Strandvejen 343 2980 Kokkedal 298381862014-07-012015-06-30 298381862014-07-012015-06-300 298381862013-07-012014-06-30 298381862014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 298381862013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 298381862015-06-30 298381862014-06-30 iso4217:DKK