Comeback Cleaning IVS

Enghavevej 80, 4

2450 København SV


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/06/2019
Ferhat Turan
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenComeback Cleaning IVS
Enghavevej 80, 4
2450 København SV
e-mailadresse:pk@comeback.nu
CVR-nr:37438014
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorRevico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt
Rathsacksvej 4
1862 Frederiksberg C
DK Danmark
CVR-nr:27795188
P-enhed:1010728041

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Comeback Cleaning IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Comeback Cleaning IVS for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-ber 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Frederiksberg C, 24/06/2019

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet er rengøringsvirksomhed.

 

Årets resultat vurderes som acceptabelt. Ledelsen forventer en positiv udvikling i årsresultatet for 2019.

 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som kan have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet for 2018.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt i DKK.
Den anvendte regnskabspraksis der er uændret i forhold til sidste år er i hovedtræk følgende:


Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne
udgifter.


Indtægtskriterium
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang.


Andre eksterne udgifter
Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkost-
ninger.


Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost-
ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod-
tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.


Selskabsskat og udskudt skat
Selskabsskatten er afsat med 22% ekskl. rentetillæg.
Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.
Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.


Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til
nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.


Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 893.470 819.287
Personaleomkostninger -883.514 -892.885
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift 9.956 -73.598
Andre finansielle indtægter 64.500
     Andre finansielle omkostninger -4.004 -5.678
Ordinært resultat før skat 5.952
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 5.952 -14.776
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Overført til reserve for iværksætterselskab 0
Overført resultat 5.952 -14.776
I alt 5.952 -14.776

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 130.000 0
Andre tilgodehavender 5.100 8.265
Tilgodehavender i alt 135.100 8.265
Likvide beholdninger 31.300 132.003
Omsætningsaktiver i alt 166.400 140.268
Aktiver i alt 166.400 140.268

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1 1
     Reserve for Iværksætterselskab 0
Overført resultat -30.164 -36.116
Egenkapital i alt -30.163 -36.115
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 196.563 176.383
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 196.563 176.383
Gældsforpligtelser i alt 196.563 176.383
Passiver i alt 166.400 140.268

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 2
true false false true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Revico ApS Rathsacksvej 4 1862 Frederiksberg C 374380142018-01-012018-12-31 374380142018-01-012018-12-311 374380142017-01-012017-12-31 374380142018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 374380142017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 374380142018-01-012018-12-31fsa:TransferredToReserveForEntrepreneurialCompanyMember 374380142017-01-012017-12-31fsa:TransferredToReserveForEntrepreneurialCompanyMember 374380142018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 374380142017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 374380142018-12-31 374380142017-12-31 iso4217:DKK