LØ ERHVERV ApS

Sønderbro 10

8310 Tranbjerg J


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Lynge Østergaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLØ ERHVERV ApS
Sønderbro 10
8310 Tranbjerg J
Telefonnummer:86296667
Fax:86296697
e-mailadresse:lynge@loe-erhverv.dk
CVR-nr:28854145
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseJyske Bank
Østergade
8000 Aarhus

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags aflagt årsrapport for 2015 for LØ Erhverv ApS.

 

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Tranbjerg, den 31/05/2016

Direktion
Erik Lynge Østergaard

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i ejendomsbesiddelser, ejendomsudvikling, regnskabs- og ad-
ministrationsarbejde.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for året udviste et overskud på kr. 610.130 og egenkapitalen udgør herefter kr. 3.222.903.

 

Årets resultat er som forventet og anses som tilfredsstillende.

 

For 2016 er der forventning om et positivt resultat.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter statusdagen indtruffet hændelser, der efter direktionens mening svækker
selskabets økonomiske stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter andre eksterne omkostninger til salg og administration.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende gæld og amortisering af realkreditlån.


Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter årets aktuelle skat af årets skattepligtige indkomst, regulering
af udskudt skat samt regulering til skatter for tidligere år.

Balance

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger.  
Kostprisen omfatter købsprisen samt omkostninger som direkte er tilknyttet anskaffelsen 
frem til tidspunktet, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end  
den regnskabsmæssige værdi.  
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  
Tilgodehavender reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Kapitalandele i associeret virksomhed 
Indregnes til  kostpris. 
   
Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger og driftskreditter.


Selskabsskat og udskudt skat 
Selskabsskat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret  
for betalte acontoskatter samt med tillæg/fradrag af renter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mel- 
lem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende på  
balancedagen. For indeværende regnskabsår er anvendt en skattesats på 23,5%. 
 
Gældsforpligtelser 
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris. 
For kontantlån svarer dette til lånets restgæld, bortset fra låneomkostningerne. 
For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets under- 
liggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden  
foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 509.446 493.099
Personaleomkostninger 1 -282.068 -300.659
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -94.394 -94.394
Resultat af ordinær primær drift 132.984 98.046
Andre finansielle indtægter 550.198 104
Øvrige finansielle omkostninger -80.942 -85.914
Ordinært resultat før skat 602.240 12.236
Skat af årets resultat 2 7.890 -9.160
Årets resultat 610.130 3.076
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 610.130 3.076
I alt 610.130 3.076

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Grunde og bygninger 3.458.549 3.514.819
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 134.532 172.656
Materielle anlægsaktiver i alt 3 3.593.081 3.687.475
Kapitalandele i associerede virksomheder 65.000 65.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.050.000 500.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 4 1.115.000 565.000
Anlægsaktiver i alt 4.708.081 4.252.475
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 176.068 79.900
Igangværende arbejder for fremmed regning 109.000 70.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.000.000 1.025.000
Tilgodehavende skat 0 18.000
Tilgodehavender i alt 1.285.068 1.192.900
Likvide beholdninger 49.684 30.038
Omsætningsaktiver i alt 1.334.752 1.222.938
Aktiver i alt 6.042.833 5.475.413

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5 125.000 125.000
Overført resultat 3.097.903 2.487.773
Egenkapital i alt 6 3.222.903 2.612.773
Hensættelse til udskudt skat 103.679 125.764
Hensatte forpligtelser i alt 103.679 125.764
Gæld til realkreditinstitutter 1.616.987 1.747.569
Skyldig selskabsskat 8.194 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.625.181 1.747.569
Gæld til banker 432.290 491.347
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 241.177 198.323
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 417.603 299.637
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.091.070 989.307
Gældsforpligtelser i alt 2.716.251 2.736.876
Passiver i alt 6.042.833 5.475.413

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager -233.595 -245.273
Fri bil 30.480 30.480
Pensionsbidrag -48.665 -48.226
Skattefrie godtgørelser -22.059 -24.264
Personaleomkostninger -3.132 -6.556
Dataomkostninger 0 -690
Lønrefusion 0 2.445
Andre omkostninger til social sikring -5.097 -8.575
  -282.068 -307.736

 

Der har i årets løb gennemsnitlig været 1 ansat.

 

 

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 14.194 0
Ændring af udskudt skat -22.085 -9.160
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -7.890 -9.160

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 4.077.517 340.621
Tilgang 0 0
Afgang -0 -0
Kostpris ultimo 4.077.517 340.621
     
Af- og nedskrivning primo -562.698 -167.965
Årets afskrivning -56.270 -38.124
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -618.968 -206.089
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.458.549 134.532
 

 

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 565.000
Kostpris ultimo 565.000
   
Nettoopskrivninger ultimo 0
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 565.000
 
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill 565.000
 


Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Tagensvej ApS, Aarhus 50% -3.523.517 152.517
Hamimmo Boliginvest ApS, Aarhus 2% 69.211.716 15.164.627

 

5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

 

6. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 2.487.773 0 2.612.773
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 610.130 0 610.130
Egenkapital ultimo 125.000 3.097.903 0 3.222.903

 

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Kaution overfor DLR for Tagensvej ApS. nominel restgæld 31/12 2015 kr. 27.578.000.

Kaution overfor Jyske Bank for Tagensvej ApS. restgæld 31/12 2015 kr. 8.785.812.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Lynge Østergaard Sønderbro 10 8310 Tranbjer 288541452015-01-012015-12-31 288541452015-01-012015-12-310 288541452014-01-012014-12-31 288541452015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288541452014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288541452015-12-31 288541452014-12-31 iso4217:DKK