GHIT ApS

Ilfordvej 8

2300 København S


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/04/2017
Gustav Hvilsted
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenGHIT ApS
Ilfordvej 8
2300 København S
CVR-nr:32780431
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorJST Revision
Edvard Thomsens Vej 63, 3 1
2300 København S
DK Danmark
CVR-nr:26344735
P-enhed:1008803230

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for GHIT ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.

 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 19/04/2017

Direktion
Gustav HvilstedDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i GHIT ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for GHIT ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.København, 19/04/2017Jan Storgaard
Registreret revisor
JST Revision
CVR: 26344735

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er levering af IT ydelser.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet er tilfredsstillende og som forventet. For det kommende regnskabsår forventes et positivt resultat.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner (DKK).

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til pension og social sikring o.l. for virksomhedens medarbejdere.  

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

 

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet Holdepladsen ApS er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

 

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet, indregnes i balancen som "Selskabsskat".

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:


Goodwill           Brugstid 5 år   Restværdi 0 kr.


Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten "Afskrivninger".

 

Aktiver med en kostpris under 12 t.kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger".

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

 

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indeværende år anvendte skattesats, 22 %.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

 

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 801.430 810.407
Personaleomkostninger 1 -573.073 -571.774
Resultat af ordinær primær drift 228.357 238.633
Andre finansielle indtægter 0 34
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -2.986 -5.766
     Andre finansielle omkostninger 0 -800
Ordinært resultat før skat 225.371 232.101
Skat af årets resultat 2 -49.566 -54.732
Årets resultat 175.805 177.369
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 100.000
Overført resultat -24.195 77.369
I alt 175.805 177.369

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 68.313 125.619
Tilgodehavender i alt 68.313 125.619
Likvide beholdninger 517.827 442.792
Omsætningsaktiver i alt 586.140 568.411
Aktiver i alt 586.140 568.411

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 55.313 79.508
Forslag til udbytte 200.000 100.000
Egenkapital i alt 335.313 259.508
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 57.718 109.668
Skyldig selskabsskat 49.566 54.732
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 143.543 144.503
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 250.827 308.903
Gældsforpligtelser i alt 250.827 308.903
Passiver i alt 586.140 568.411

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 79.508 100.000 259.508
Betalt udbytte -100.000 -100.000
Årets resultat -24.195 200.000 175.805
Egenkapital, ultimo 80.000 55.313 200.000 335.313

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 488.101 495.185
Pensionsbidrag 79.500 72.000
Andre omkostninger til social sikring 5.472 4.589
  573.073 571.774

 

2. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 49.566 54.732
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  49.566 54.732

 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Holdepladsen ApS er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

 

Selskabet har herudover ingen eventualposter, udover hvad der allerede er oplyst i årsregnskabet.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet pant eller anden form for sikkerhed, udover hvad der er oplyst i årsregnskabet.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2016 2015
Gennemsnitligt antal ansatte 1 1
false false true false true 01/01/2015 31/12/2015 Erklæring om udvidet gennemgang false false false false Jan Storgaard Edvard Thomsens Vej 63 2300 København S 327804312016-01-012016-12-31 327804312016-01-012016-12-311 327804312016-01-012016-12-310 327804312015-01-012015-12-31 327804312016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312016-12-31 327804312015-12-31 327804312016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 327804312016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 327804312016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312016-01-01 327804312016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 327804312016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK