FLADBRO KRO ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/06/2015
Evan Laurids Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFLADBRO KRO ApS
Randersvej 75
8920 Randers NV
Telefonnummer:86420210
Fax:86427826
CVR-nr:27153852
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseLangå Sparekasse
Bredgade 10
8870 Langå

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for  2014 for Fladbro Kro ApS.

 

Årsrapporten  er aflagt i overensstemmelse med årsregnsskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Selskabets ledeselse har ved udarbejdelse af årsrapporten fået bistand fra
Center Revision, Randers A/S med kompetence indenfor regnskab.

 

Selskabets ledelse har besluttet at fravælge revision for det kommende år.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Ramders, den

Direktion
Evan Laurids Pedersen
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling               
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med , at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.               
               
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde  selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.               
               
Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.               
               
Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtigelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.               
               
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.               
               
 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen               
               
Nettoomsætning               
Nettoomsætning ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.               
               
Andre eksterne omkostninger               
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer.               
               
Finansielle poster               
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.               
               
Ekstraordinære indtægter og omkostninger                
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.   

 Selskabsskat og udskudt skat               
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.               
Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.               
               
Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavende i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtigelser indregnes i balancen som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.               
               
Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat  beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.               
           
 

Balance

Immaterielle - og materielle anlægsaktiver               
Goodwill, grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt udlejningsartikler måles til kostpriser med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.               
Anskaffelsessum omfatter købspris og udgifter tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til  klargøring.               
Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over brugstid, der udgør:               
               
Driftsmidler          5 år     
Personbil              5 år     
               
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.               
Fortjenesten eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.               
               
Varebeholdninger               
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne værdi.               
Kostpris for handelsesvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.   

 Tilgodehavender     
Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.     
     
Periodeafgrænsningsposter / forudbetalinger     
Periodeafgrænsningsposter indregnes under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.     
     
Finansielle gældsforpligtigelser     
Finansielle gældsforpligtigelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af transaktionsomkostninger.     
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.     
     
           
               
 

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Nettoomsætning 2.719.715 2.433.800
Eksterne omkostninger -1.301.571 -1.133.430
Bruttoresultat 1.418.144 1.300.370
Personaleomkostninger 1 -1.315.147 -1.178.687
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -56.563 -34.166
Resultat af ordinær primær drift 46.434 87.517
Øvrige finansielle omkostninger -15.711 -23.907
Ordinært resultat før skat 30.723 63.610
Ekstraordinært resultat før skat 30.723 63.610
Skat af årets resultat 0 0
Andre skatter -3.349 0
Årets resultat 27.374 63.610
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 27.374 63.610
I alt 27.374 63.610

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 378.567 329.034
Materielle anlægsaktiver i alt 378.567 329.034
Anlægsaktiver i alt 378.567 329.034
Fremstillede varer og handelsvarer 158.807 157.665
Varebeholdninger i alt 158.807 157.665
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 130.204 131.228
Andre tilgodehavender 85.938 60.824
Tilgodehavender i alt 216.142 192.052
Likvide beholdninger 256.148 302.988
Omsætningsaktiver i alt 631.097 652.705
Aktiver i alt 1.009.664 981.739

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Andre reserver 168.360 102.271
Overført resultat 27.374 63.610
Egenkapital i alt 2 320.734 290.881
Hensættelse til udskudt skat -17.226 -20.583
Hensatte forpligtelser i alt -17.226 -20.583
Leverandører af varer og tjenesteydelser 38.350 42.875
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 329.065 364.050
Anden gæld 338.741 304.516
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 706.156 711.441
Gældsforpligtelser i alt 706.156 711.441
Passiver i alt 1.009.664 981.739

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 1.641.825 1.468393
Lønrefusion og tilskud -546.779 -485.368
Pensionsbidrag 89.542 92.774
Andre omkostninger til social sikring 32.396 34.372
Øvrige personalerelaterede udgifter 98.163 68.516
  1.315.147 1.178.687

 

2. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 0 168.360 0 293360
Årets resultat 0 0 27.374   27.374
Egenkapital ultimo 125.000 0 195.734 0 320.734

 

01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Center Revision, Randers A/S Østergade 8 8900 Randers C 271538522014-01-012014-12-31 271538522014-01-012014-12-310 271538522013-01-012013-12-31 271538522014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 271538522013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 271538522014-12-31 271538522013-12-31 iso4217:DKK