HOLDEPLADSEN ApS

Ilfordvej 8

2300 København S


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/04/2017
Gustav Hvilsted
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHOLDEPLADSEN ApS
Ilfordvej 8
2300 København S
CVR-nr:32780717
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorJST Revision
Edvard Thomsens Vej 63, 3 1
2300 København S
DK Danmark
CVR-nr:26344735
P-enhed:1008803230

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Holdepladsen ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 19/04/2017

Direktion
Gustav HvilstedDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i HOLDEPLADSEN ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for HOLDEPLADSEN ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.København, 19/04/2017Jan Storgaard
Registreret revisor
JST Revision
CVR: 26344735

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet er at virke som holdingselskab.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet er tilfredsstillende og som forventet. For det kommende regnskabsår forventes et positivt resultat.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner (DKK).

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

 

Koncernregnskab

Der udarbejdes ikke koncernregnskab i henhold til årsregnskabsloven § 110.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

 

Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder indtægtsføres i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet, indregnes udbyttet som reduktion på kapitalandelens kostpris. 

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

 

 

 

Balance

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen reduceres med modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

 

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

 

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indeværende år anvendte skattesats, 22 %.

 

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med danske datterselskaber. Selskabet er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Den del af skatten, der endnu ikke er betalt, indregnes som "Selskabsskat" under gældsforpligtelser eller "Andre tilgodehavender".  

 

Administrationsselskabet afregner skat med datterselskaberne. Ikke-afregnede forhold indregnes i balancen under "Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder" eller "Gæld til tilknyttede virksomheder".

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

 

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -11.673 -13.018
Resultat af ordinær primær drift -11.673 -13.018
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 100.000 35.000
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 2.986 5.766
Andre finansielle indtægter 163.068 304.049
Ordinært resultat før skat 254.381 331.797
Skat af årets resultat 1 -32.597 -69.810
Årets resultat 221.784 261.987
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 103.400 101.200
Overført resultat 118.384 160.787
I alt 221.784 261.987

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 81.183 81.183
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 81.183 81.183
Anlægsaktiver i alt 81.183 81.183
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 57.718 109.668
Tilgodehavende skat 41.963 83.163
Tilgodehavender i alt 99.681 192.831
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.810.029 1.754.033
Værdipapirer og kapitalandele i alt 1.810.029 1.754.033
Likvide beholdninger 445.160 287.422
Omsætningsaktiver i alt 2.354.870 2.234.286
Aktiver i alt 2.436.053 2.315.469

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overkurs ved emission 1.008.748 1.008.748
Overført resultat 1.237.655 1.119.271
Forslag til udbytte 103.400 101.200
Egenkapital i alt 2.429.803 2.309.219
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 6.250 6.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.250 6.250
Gældsforpligtelser i alt 6.250 6.250
Passiver i alt 2.436.053 2.315.469

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overkurs ved emission Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 1.008.748 1.119.271 101.200 2.309.219
Betalt udbytte -101.200 -101.200
Årets resultat 118.384 103.400 221.784
Egenkapital, ultimo 80.000 1.008.748 1.237.655 103.400 2.429.803

Noter

1. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 32.626 69.725
Regulering vedrørende tidligere år -29 85
  32.597 69.810

 

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 1.088.748
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 1.088.748
   
Nettonedskrivninger primo -1.007.565
Årets nedskrivning 0
Udloddet udbytte over akkumuleret indtjening 0
Nettoopskrivninger ultimo -1.007.565
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 81.183
 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel

Egenkapital

(i t.kr.)

Årets resultat

(i t.kr.)

GHIT ApS, København 100 % 335 176

 

 

 

 

 

 

 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med dattervirksomheden GHIT ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter for eksempel udbytteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

 

Selskabet har herudover ingen eventualposter, udover hvad der allerede er oplyst i årsregnskabet.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet pant eller anden form for sikkerhed, udover hvad der er oplyst i årsregnskabet.

false false true false true 01/01/2015 31/12/2015 Erklæring om udvidet gennemgang false false false false Jan Storgaard Edvard Thomsens Vej 63 2300 København S 327807172016-01-012016-12-31 327807172016-01-012016-12-311 327807172016-01-012016-12-310 327807172015-01-012015-12-31 327807172016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327807172015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327807172016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327807172015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327807172016-12-31 327807172015-12-31 327807172016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 327807172016-01-01fsa:SharePremiumMember 327807172016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 327807172016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327807172016-01-01 327807172016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327807172016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327807172016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 327807172016-12-31fsa:SharePremiumMember 327807172016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327807172016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK