K.E. MAMMEN FREDERICIA ApS

Gl. Ribevej 65

7000 Fredericia


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/10/2017
Hanne Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenK.E. MAMMEN FREDERICIA ApS
Gl. Ribevej 65
7000 Fredericia
Telefonnummer:75913139
CVR-nr:11052878
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
BankforbindelseJyske Bank
Enghavevej 32
7100 Vejle
RevisorMP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Lumbyesvej 27B
7000 Fredericia
DK Danmark
CVR-nr:14119507
P-enhed:1000683332

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 for K. E. Mammen Fredericia ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Fredericia, den 01/08/2017

Direktion
Kim Skafte PedersenDen uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i K.E. MAMMEN FREDERICIA ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for K.E. MAMMEN FREDERICIA ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Fredericia, 01/08/2017M. Petersen
statsautoriseret revisor
MP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR: 14119507

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet består i at drive VVS-virksomhed og dermed beslægtet virksomhed.


Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen vurderer årets resultat som tilfredsstillende.


Oplysning om egne kapitalandele
Selskabet ejer ikke egne kapitalandele.


Usikkerhed ved indregning og måling
Årsregnskabet er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.


Usædvanlige forhold
Årsregnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold.


Forventet udvikling
Selskabets ledelse forventer et resultat på niveau med indeværende regnskabsår.


Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt yderligere forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.


GENERELT

 

Indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser (gæld) indregnes i balancen, når selskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige betalinger o. lign. vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.


RESULTATOPGØRELSEN

 

Bruttofortjeneste
Der er foretaget sammendrag af posterne nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkost-ninger til posten ”Bruttofortjeneste”, jf. årsregnskabslovens § 32.


Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).


Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler og salg samt kontorhold m.v.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedag-penge til virksomhedens ansatte.

 


Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse under a´contoskatteordningen m.v.


Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-relsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat af driftsresultatet fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, med fuld refusion ved fordeling af skattemæssige underskud.


BALANCEN

 

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes på grundlag af anskaffelsessummen med fradrag af akkumu-lerede afskrivninger.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
                        Brugstid        Restværdi
Driftsmidler        4-8 år              0%

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste ind-regnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter mens tab indregnes under afskrivninger.


Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kost- eller dagspris efter laveste værdis princip.


Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg er optaget efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender til den værdi, hvormed de forventes at indgå.


Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning er værdiansat inclusiv aconto avance.


Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Udskudt skat
Det er selskabets politik at henføre selskabsskat til det år, hvori indkomsten regnskabsmæssigt konsta-teres, uanset om indkomsten medregnes i den skattepligtige indkomst på et andet tidspunkt. Udskudt skat svarer således til den skat, der vil udløses, såfremt selskabets aktiver realiseres til bogført værdi, og skattemæssige henlæggelser tilbageføres.


Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.


Selskabsskat
Årets beregnede selskabsskat til betaling indregnes i balancen under skatteforpligtelser eller tilgode-havende selskabsskat.

 

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 3.656.722 3.384.159
Personaleomkostninger 1 -2.385.013 -2.249.388
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -212.439 -170.402
Resultat af ordinær primær drift 1.059.270 964.369
Andre finansielle indtægter 0 755
Øvrige finansielle omkostninger -1.364 0
Ordinært resultat før skat 1.057.906 965.124
Skat af årets resultat 2 -236.554 -220.165
Årets resultat 821.352 744.959
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 600.000
Overført resultat 221.352
I alt 821.352

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 727.777 940.216
Materielle anlægsaktiver i alt 3 727.777 940.216
Anlægsaktiver i alt 727.777 940.216
Råvarer og hjælpematerialer 37.769 87.316
Varebeholdninger i alt 37.769 87.316
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.277.585 1.200.666
Igangværende arbejder for fremmed regning 4 564.646 801.474
Andre tilgodehavender 0 5.000
Tilgodehavender i alt 1.842.231 2.007.140
Likvide beholdninger 444.390 250.435
Omsætningsaktiver i alt 2.324.390 2.344.891
Aktiver i alt 3.052.167 3.285.107

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 1.021.352 800.000
Forslag til udbytte 600.000 836.821
Egenkapital i alt 1.821.352 1.836.821
Hensættelse til udskudt skat 58.933 71.944
Hensatte forpligtelser i alt 58.933 71.944
Leverandører af varer og tjenesteydelser 413.779 321.666
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 400.000
Skyldig selskabsskat 249.565 197.758
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 508.538 456.918
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.171.882 1.376.342
Gældsforpligtelser i alt 1.171.882 1.376.342
Passiver i alt 3.052.167 3.285.107

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 200.000 800.000 836.821 1.836.821
Betalt udbytte -836.821 -836.821
Årets resultat 221.352 600.000 821.352
Egenkapital, ultimo 200.000 1.021.352 600.000 1.821.352

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 1.967.489 1.876.840
Pensionsbidrag 371.389 329.251
Sociale ydelser 46.135 43.297
  2.385.013 2.249.388
Gennemsnitligt antal ansatte 6 6

2. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Aktuel skat 249.565 197.758
Ændring af udskudt skat -13.011 22.407
  236.554 220.165

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Driftsmidler
  kr.
Anskaffelsessum primo 1.146.368
Anskaffelsessum ultimo 1.146.368
   
Afskrivning primo 206.152
Årets afskrivning 212.439
Afskrivning ultimo -418.591
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 727.777

4. Igangværende arbejder for fremmed regning

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning 564.646 801.474
A´contofaktureret 0 0
  564.646 801.474

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er stillet garantier for kr. 36.000. Garantierne er dækket gennem moderselskabet.

     
Sambeskatning
Selskabet indgår i en koncernsambeskatning med K. E. Mammen Holding ApS som admini-strationsselskab. Selskabet hæfter for koncernens selskabsskatter m.v. i henhold til Selskabs-skattelovens regler herom, samt for eventuel indeholdte kildeskatter på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.
            
   

false false true false true 01/07/2015 30/06/2016 Revisionspåtegning false false false false MP REVISION Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lumbyesvej 27B 7000 Fredericia 110528782016-07-012017-06-30 110528782016-07-012017-06-301 110528782016-07-012017-06-300 110528782015-07-012016-06-30 110528782016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 110528782016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 110528782017-06-30 110528782016-06-30 110528782016-07-01fsa:ContributedCapitalMember 110528782016-07-01fsa:RetainedEarningsMember 110528782016-07-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 110528782016-07-01 110528782016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 110528782016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 110528782017-06-30fsa:ContributedCapitalMember 110528782017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 110528782017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK