PH GRUPPEN ApS

Syvvejen 10

4130 Viby Sjælland


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/05/2016
Henrik Wind
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPH GRUPPEN ApS
Syvvejen 10
4130 Viby Sjælland
CVR-nr:30536819
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseDanske Bank
Stændertorvet 5
4000 Roskilde
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for PH gruppen

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billed af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2015 samt af resultat af selskabets aktiviteter for 2015

 

PH gruppen aps har fravalgt revision idet : Omsætningen er under 8 mio. kr - Balancen er under 4 mio kr -Antal af heltidsansatte er under12 personer


Viby, den 26/05/2016

Direktion
Henrik Langeskov WindLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

PH gruppen's hovedaktivitet er Kursusvirksomhed og vinduepudsning mv

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet er utilfredstillende . konkurrence situationen på markedet har været presset gennem den økonomiske krise.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

 

Regnskabspraksis


Årsrapporten for PH Gruppen Aps er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for små virksomheder i regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

 

Resultatopgørelsen


Bruttofortjenste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvare og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger


Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til salg, reklame administration, lokaler og tab på debitorer.

 

Afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventet brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider:


Maskiner, inventar og automobiler 4 år


Indretning af lejede lokaler 7 år

 

Mindre Edb-programmel og aktiver med en kostpris på under kr. 12.600,- pr. enhed afskrives 100% i anskaffelsesåret.

 

Finansielle poster

 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Skat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer fortaget direkte på egenkapitalen.

 

 

BALANCE

 

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til brug.

 

Fortjenste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.


Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.


Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.


Skat

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkost reguleret for betalte a contoskatter

 

Gældsforpligtelser

Langfristet gældsforpligtelser måles til kostpris for stiftelse af gældsforholdet (låneoptagelsen). Gældsforpligtigelsen måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finasiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.


Kortfristet gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 55.385 1.147.440
Bruttoresultat 55.385 1.147.440
Personaleomkostninger -66.405 -1.072.847
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 7.909 -57.972
Resultat af ordinær primær drift -3.111 16.621
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger -11.814 -9.614
Ordinært resultat før skat -14.925 7.007
Skat af årets resultat 3.030 -2.814
Årets resultat -11.895 4.193
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -11.895 4.193
I alt -11.895 4.193

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 61.407 115.274
Materielle anlægsaktiver i alt 61.407 115.274
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 61.407 115.274
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 30.629 184.648
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 59.371 71.791
Tilgodehavender i alt 90.000 256.439
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 35.512 106.267
Omsætningsaktiver i alt 125.512 362.706
Aktiver i alt 186.919 477.980

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Andre reserver 0
Overført resultat -7.702 4.193
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 42.298 54.193
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 78.296 114.310
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 78.296 114.310
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 35.736 35.736
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.691 66.193
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat -3.030 2.814
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 22.928 204.734
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 66.325 309.477
Gældsforpligtelser i alt 144.621 423.787
Passiver i alt 186.919 477.980

Noter

1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Santander Bank har pant i fimaets biler, til sikkerhed for billån.

2. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Henrik Wind Ejerandel 100%

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Henrik Wind Syvvejen 10 4130 Viby Sjælland 305368192015-01-012015-12-31 305368192015-01-012015-12-310 305368192014-01-012014-12-31 305368192015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305368192014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305368192015-12-31 305368192014-12-31 iso4217:DKK