LT VVS ApS

Roskildevej 18

4622 Havdrup


Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/01/2018
Søren Elgaard Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLT VVS ApS
Roskildevej 18
4622 Havdrup
CVR-nr:35210369
Regnskabsår:01/10/2016 - 30/09/2017
RevisorGUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Rytterkær 2
4000 Roskilde
DK Danmark
CVR-nr:76475512
P-enhed:1002492114

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har aflagt årsrapport for 2016/2017. Årsrapporten er behandlet og          
vedtaget dags dato.                            
                            
Der er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i                             
henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for                            
hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten                            
giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den                            
finansielle stilling, samt resultatet.                            
                            
                            

 


Havdrup, den 11/01/2018

Direktion
Lars Engelbrekt Pedersen
DirektørBestyrelse
Jannick Rørvig Sørensen
Lars Engelbrekt Pedersen
Direktør
Søren Elgaard Pedersen
Ole Lewis Mortensen
Erik Jensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i LT VVS ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for LT VVS ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Herringløse, 11/01/2018Claus Nielsen , mne1770
Registreret Revisor
GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 76475512

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består hovedsagelig i at drive virksomhed med VVS -arbejde                        
og dermed beslægtet virksomhed.                        
                                                
                        
Usikkerhed ved indregning eller måling                        
                        
Der er ingen væsentlig usikkerhed.                        
                        

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er stiftet pr. 05.04.2013                            
                            
Årets resultat udgør kr.                      84.904
                            
Egenkapitalen pr.  30.09.2017  sammensætter sig således:                            
                              
Anpartskapital                         80.000        
Overført resultat                    876.718    
Andre reserver                                  0        
                                               956.718     
                            
Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.                            

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder, der forrykker       
billedet af selskabets resultat for året 2016/2017 og den økonomiske stilling pr. 30. september 2017.                            
                             
                            
Forventet udvikling                            
                            
Ledelsen ser positivt på fremtiden.                            
                            

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil                 
tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.                            
                            
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en            
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå        
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.                            
                            
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning        
sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.                            
                            
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden          
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.                            
                            
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en      
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris          
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering                
af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.                            
                            
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-         
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle          
omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.                            
                            
Omregning af fremmed valuta                            
                            
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.         
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,       
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.                            
                            
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens       
valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets   
eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under     
finansielle poster. For andre poster i balancen benyttes transaktionsdagens kurs.                            
                            

 

Resultatopgørelse

                           
Nettoomsætning                            
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen,        
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.                            
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.                           
                            
Andre driftsindtægter og -omkostninger                            
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i      
forhold til virksomhedens hovedaktivitet.                            
                            
Andre eksterne omkostninger                            
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame,                            
administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.                            
                            
Bruttofortjeneste/tab                            
Bruttoresultat omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter og omkostninger og andre           
eksterne omkostninger.                            
                            
Finansielle poster                            
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der           
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,                
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab        
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån.                            
                                                         
Ekstraordinære indtægter og omkostninger                            
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som            
hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som             
ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.                            
                            
                            
Skat af årets resultat                            
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-       
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med     
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.                             

 

Balance

Materielle anlægsaktiver                            
Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar                            
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.                            
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.                                                  
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil  
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.            

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede      
brugstider:                            
Tekniske anlæg og maskiner                                     5-10 år            
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                     3-8 år            
                            
Aktiver med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i  anskaffelsesåret.                            
                            
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.                            
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.                            
                           
Leasingkontrakter                            
                            
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftale indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.                                                      
                            
Varebeholdninger                            
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien såfremt      
denne er lavere.                            
                            
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg       
af hjemtagelsesomkostninger.                            

 

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.                            
                            
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdig-       
gørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og                            
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.                            
                            
                            
Tilgodehavender                            
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.                            
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.                            
                            
                            
Igangværende arbejder for fremmed regning                            
Igangværende arbejder på statusdagen måles til værdien af de til produktion medgåede            
direkte omkostninger til materialer og lønninger.                            
                            
Likvider

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

                            
Udbytte                             
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.                             
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.                                                    
                            
Skyldig skat og udskudt skat                            
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster         
samt for betalte acontoskatter.                            
                            
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier og aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks              
vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatnings-         
regler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis                
afvikling af forpligtelsen.                            
                            
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,   
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af           
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske  
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.                            
                            
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens             
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring
i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For            
indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.                            
                            
                            

Gældsforpligtelser                        
                        
Gæld iøvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.                        

             
                            

 

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.421.718 3.577.881
Personaleomkostninger 1 -2.252.170 -3.565.947
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -12.978 -50.685
Resultat af ordinær primær drift 156.570 -38.751
Andre finansielle indtægter 34.233 3.647
Øvrige finansielle omkostninger -58.005 -80.766
Ordinært resultat før skat 132.798 -115.870
Skat af årets resultat 2 -47.894 18.559
Årets resultat 84.904 -97.311
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 84.904 -97.311
I alt 84.904 -97.311

Balance 30. september 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 36.155 281.133
Materielle anlægsaktiver i alt 3 36.155 281.133
Deposita 1.780 1.780
Finansielle anlægsaktiver i alt 1.780 1.780
Anlægsaktiver i alt 37.935 282.913
Råvarer og hjælpematerialer 410.000 420.000
Varebeholdninger i alt 410.000 420.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.001.908 1.463.857
Igangværende arbejder for fremmed regning 127.812 233.465
Udbytte hos tilknyttede virksomheder 41.911 5.941
Udskudte skatteaktiver 35.148 83.042
Andre tilgodehavender 165.832 86.824
Tilgodehavender i alt 1.372.611 1.873.129
Likvide beholdninger 116.449 111.449
Omsætningsaktiver i alt 1.899.060 2.404.578
Aktiver i alt 1.936.995 2.687.491

Balance 30. september 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 876.718 791.814
Egenkapital i alt 956.718 871.814
Gæld til banker 188.416 378.311
Leverandører af varer og tjenesteydelser 224.850 486.464
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 85.863 0
Skyldig selskabsskat 0 168.133
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 481.148 782.769
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 980.277 1.815.677
Gældsforpligtelser i alt 980.277 1.815.677
Passiver i alt 1.936.995 2.687.491

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 791.814 871.814
Årets resultat 84.904 84.904
Egenkapital, ultimo 80.000 876.718 956.718

Anpartskapitalen fordeler sig på anparter a kr. 1000.

 

Udover ovenstående har der ikke været ændringer i selskabets anpartskapital de seneste 5 år.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/2016
  kr. kr.
Løn og gager 2.318.174 3.419.349
Pensionsbidrag 19.113 27.400
Andre omkostninger til social sikring -85.117 119.198
  2.252.170 3.565.947

 

Heraf udgør vederlag til direktion tkr. 42.

 

Selskabet har i regnskabsåret fuldtidsbeskæftiget ca. 8 medarbejdere. 

2. Skat af årets resultat

  2016/2017 2015/2016
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 47.894 -18.559
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  47.894 -18.559

 

Der er aconto betalt kr. 98.000 i selskabsskat i året.

 

Den udskudte skat andrager (aktiv)

 

 

 

-35.148

 

 

 

-83.042

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Produktionsanlæg og maskiner
  kr.
Kostpris primo 337.898
Tilgang 22.000
Afgang -273.380
Kostpris ultimo 86.518
   
   
Af- og nedskrivning primo 56.765
Årets afskrivning 12.978
Tilbageførsel ved afgang -19.380
Af- og nedskrivning ultimo 50.363
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 36.155

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er garantistillelser tkr. 449. Der indestår tkr. 98 på sikringskonti.

Der er skadesløsbrev tkr. 1.000 (virksomhedspant) til pengeinstitut med pant i varelager, debitorer og driftsmateriel tkr. 1.448.

Leasingforpligtelser tkr. 166

 

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

LT Holding 2013 ApS, Havdrup,  70%

Jasø Holding ApS, Regstrup, 30%

Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på selskabet er selskabets anpartshavere og direktør Lars Engelbrekt Pedersen samt selskabets bestyrelse.


Selskabets direktion modtager almindeligt vederlag.                        
                        
Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår.                        

 

false false false false true 01/10/2015 30/09/2016 Revisionspåtegning false false false false Maj Britt Pedersen Rytterkær 2, Herringløse 4000 Roskilde 352103692016-10-012017-09-30 352103692016-10-012017-09-301 352103692016-10-012017-09-300 352103692016-10-012017-09-300 352103692016-10-012017-09-301 352103692016-10-012017-09-302 352103692016-10-012017-09-303 352103692016-10-012017-09-304 352103692015-10-012016-09-30 352103692016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 352103692015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 352103692017-09-30 352103692016-09-30 352103692016-10-01fsa:ContributedCapitalMember 352103692016-10-01fsa:RetainedEarningsMember 352103692016-10-01 352103692016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 352103692017-09-30fsa:ContributedCapitalMember 352103692017-09-30fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK