HERMES ApS

Gammel Kongevej 167, st tv

1850 Frederiksberg C


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/10/2016
Neboja Ristic
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHERMES ApS
Gammel Kongevej 167, st tv
1850 Frederiksberg C
CVR-nr:31364825
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Hermes ApS. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finanselle stilling samt resultat.

 

Selskabet er ikke omfattet af revisionspligt.


Frederiksberg, den 10/10/2016

Direktion
Nebojsa RisticLedelsesberetning

Hovedaktiviteter
Virksomhedens hovedaktivitet er fragtkørsel
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Tilfredsstillende
Begivenheder efter regnskabets afslutning
Ledelsen forventer en positiv udvikling i indeværense regnskabsår
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium     
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.     
    
     

Balance

Afskrivninger     
Der forefindes lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede driftsøkonomiske levetid, der   er fastsat til 5 år.     
     
Anlægsaktiver     
Anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.     
     
Aktiver med en anskaffelsessum på under 12.600 pr. enhed, samt aktiver med en driftsøkonomisk     
brugstid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.     
     
Varebeholdning     
Varebeholdning er målt til kostpris respektiv dagspris, hvor denne er lavere.     
     
Tilgodehavender     
Debitorer er målt til nominel saldo med fradrag af reservation til tab efter individuel vurdering.     
     
Skat     
Skat af årets resultat sammensætter sig af beregnet skat af årets skattepligtige indkomst samt     
af en eventuel regulering af udskudt skat, der afsættes med 23,5% af forskellen mellem skattemæssige og regnskabsmæssige værdier.     

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 178.971 345.068
Personaleomkostninger -105.067 -242.121
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -10.000 -10.000
Resultat af ordinær primær drift 63.904 92.947
Øvrige finansielle omkostninger -301
Ordinært resultat før skat 63.603 92.947
Skat af årets resultat -36.865 -4.952
Årets resultat 26.738 87.995
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 26.738 87.995
I alt 26.738 87.995

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5.759 15.759
Materielle anlægsaktiver i alt 5.759 15.759
Anlægsaktiver i alt 5.759 15.759
Fremstillede varer og handelsvarer 15.000 15.000
Varebeholdninger i alt 15.000 15.000
Andre tilgodehavender 132.055 76.649
Tilgodehavender i alt 132.055 76.649
Likvide beholdninger 51.813 131.097
Omsætningsaktiver i alt 198.868 222.746
Aktiver i alt 204.627 238.505

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 47.245 20.507
Egenkapital i alt 172.245 145.507
Leverandører af varer og tjenesteydelser 21.660 14.150
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 10.722 78.848
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 32.382 92.998
Gældsforpligtelser i alt 32.382 92.998
Passiver i alt 204.627 238.505

Noter

1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

2015/16 2014/15
Gennemsnitligt antal ansatte 1 1
false false false false true 01/07/2014 30/06/2015 Ingen bistand Revico ApS Rathsacksvej 4 1862 frederiksberg C 313648252015-07-012016-06-30 313648252015-07-012016-06-300 313648252014-07-012015-06-30 313648252015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 313648252014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 313648252016-06-30 313648252015-06-30 iso4217:DKK