CARVERS GULVSERVICE ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2015
Frank Niel Leonard Carver
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCARVERS GULVSERVICE ApS
Tvedvangen 289
2730 Herlev
CVR-nr:21798843
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseDanske Bank
Herlev Torv 17
2730 Herlev

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Carver's Gulvservice ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Jeg anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for at være opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Herlev, den 31/05/2015

Direktion
Frank Niel Leonard Carver
DirektørAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

 

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til avancer, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

 

I bruttofortjenesten er sammendraget regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre, omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer samt andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

 

Finansielle indtægter og omkostninger

 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser vedrørende selskabsskat.

 

Skat af årets resultat

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

 

Materielle anlægsaktiver

 

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumelerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter afnskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspinkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages linære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter.

                                                                                                                    Brugstid          Restværdi 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar.......................................................   5år                     0%

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

 

 

Udbytte

 

Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbyttet indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

 

Selskabsskat og udskudt skat

 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, for eksempel vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændrin-ger i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. borset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

 

 

Gældsforpligtelser

 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 


....

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Nettoomsætning 427.557
Eksterne omkostninger -166.673
Bruttoresultat 399.545 260.884
Personaleomkostninger 1 -205.622 -211.180
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -12.000 -12.000
Resultat af ordinær primær drift 181.923 37.704
Andre finansielle indtægter 85 246
Øvrige finansielle omkostninger -7.393 -852
Ordinært resultat før skat 174.615 37.098
Ekstraordinært resultat før skat 174.615 37.098
Skat af årets resultat 2 -43.296 -9.675
Årets resultat 131.319 27.423
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 99.800 41.890
Overført resultat 31.519 -14.467
I alt 131.319 27.423

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 35.000 47.000
Materielle anlægsaktiver i alt 3 35.000 47.000
Anlægsaktiver i alt 35.000 47.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 156.759 112.044
Tilgodehavende skat 6.325
Tilgodehavender i alt 156.759 118.369
Likvide beholdninger 426.711 257.230
Omsætningsaktiver i alt 583.470 375.599
Aktiver i alt 618.470 422.599

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 180.000 180.000
Overført resultat 31.519 0
Forslag til udbytte 99.800 41.890
Egenkapital i alt 4 311.319 221.890
Hensættelse til udskudt skat 1.000
Hensatte forpligtelser i alt 1.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.672 7.421
Skyldig selskabsskat 40.676
Anden gæld 256.803 192.288
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 307.151 199.709
Gældsforpligtelser i alt 307.151 199.709
Passiver i alt 618.470 422.599

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 201.539 207.900
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 4.083 3.280
  205.622 211.180

2. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 44.296 9.675
Ændring af udskudt skat -1.000 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  43.296 9.675

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo xxx.xxx xxx.xxx 60.000
Tilgang xxx.xxx xxx.xxx 0
Afgang -xxx.xxx -xxx.xxx 0
Kostpris ultimo xxx.xxx xxx.xxx 60.000
     
Opskrivninger primo xxx.xxx xxx.xxx 0
Årets opskrivning xxx.xxx xxx.xxx 0
Opskrivninger ultimo xxx.xxx xxx.xxx 0
     
Af- og nedskrivning primo -xxx.xxx -xxx.xxx -13.000
Årets afskrivning -xxx.xxx -xxx.xxx -12.000
Tilbageførsel ved afgang xxx.xxx xxx.xxx 0
Af- og nedskrivning ultimo -xxx.xxx -xxx.xxx -25.000
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo xxx.xxx xxx.xxx 35.000

4. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 180.000 0 0 41.890 221.890
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 -41.890 -41.890
Årets resultat 0 0 31.519 99.800 131.319
Egenkapital ultimo 180.000 0 31.519 99.800 311.319
01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Frank Niel Leonard Carver Tvedvangen 289 2730 Herlev 217988432014-01-012014-12-31 217988432014-01-012014-12-310 217988432013-01-012013-12-31 217988432014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 217988432013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 217988432014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217988432013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217988432014-12-31 217988432013-12-31 iso4217:DKK