JUELSMINDE REVISION OG RÅDGIVNING ApS

Sandbjergvej 23

7130 Juelsminde


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
17/07/2017
Jørgen Koch
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJUELSMINDE REVISION OG RÅDGIVNING ApS
Sandbjergvej 23
7130 Juelsminde
Telefonnummer:20459906
e-mailadresse:jorgen-koch@jafnet.dk
CVR-nr:33241933
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
BankforbindelseSydbank A/S
Søndergade 18
8700 Horsens
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016/17 for Juelsminde Revision og Rådgivning ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

 

Direktionen har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår, hvis selskabet opfylder betingelserne herfor.

 

 

 


Juelsminde, den 12/07/2017

Direktion
Jørgen KochLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområde er at udføre bogførings- og rådgivningsarbejde i Østjylland.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat, kr. 90 anses for tilfredsstillinde under hensyntagen til, at selskabets direktion ikke ønsker at konsolidere selskabet.

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligrt vil kunne påvirke bedømmelsen af selskabets resultat for 2016/17 samt den økonomiske stilling pr. 30. juni 2017.

.....


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsregnskabet for Juelsminde Revision og Rådgivning ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder


....

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af tjenesteydelser indgår i omsætningen på faktureringstidspunktet.

 

Andre eksterne omkostninger

Posten omfatter samtlige omkostninger, bortset fra personaleudgifter.

 

Personaleudgifter

Posten omfatter lønninger, feriepenge og udgifter til social sikring.

 

Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. 13.200 afskrives i anskaffelsesåret. 

 

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst.

...

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Gæld

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

 

 


....

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 138.725 137.629
Personaleomkostninger -138.481 -137.487
Resultat af ordinær primær drift 244 142
Øvrige finansielle omkostninger -3
Ordinært resultat før skat 244 139
Skat af årets resultat -154 -88
Årets resultat 90 51
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 90 51
I alt 90 51

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26.000 31.000
Andre tilgodehavender 24.000 24.000
Tilgodehavender i alt 50.000 55.000
Likvide beholdninger 66.541 59.076
Omsætningsaktiver i alt 116.541 114.076
Aktiver i alt 116.541 114.076

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 304 214
Egenkapital i alt 80.304 80.214
Leverandører af varer og tjenesteydelser 416
Skyldig selskabsskat 154 88
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 36.083 33.358
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 36.237 33.862
Gældsforpligtelser i alt 36.237 33.862
Passiver i alt 116.541 114.076
false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Ingen bistand Jørgen Koch Sandbjergvej 23 7130 Juelsminde 332419332016-07-012017-06-30 332419332016-07-012017-06-300 332419332015-07-012016-06-30 332419332016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 332419332015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 332419332017-06-30 332419332016-06-30 iso4217:DKK