FLADBRO KRO ApS

Randersvej 75

8920 Randers NV


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er godkendt den
31/05/2016
Evan Laurids Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFLADBRO KRO ApS
Randersvej 75
8920 Randers NV
Telefonnummer:86420210
Fax:86427826
CVR-nr:27153852
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseLangå Sparekasse
Bredgade 10
8870 Langå

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for  2015 for Fladbro Kro ApS.

 

Årsrapporten  er aflagt i overensstemmelse med årsregnsskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Selskabets ledeselse har ved udarbejdelse af årsrapporten fået bistand fra
Center Revision, Randers A/S med kompetence indenfor regnskab.

 

Selskabets ledelse har besluttet at fravælge revision for det kommende år.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Randers, den 31/05/2016

Direktion
Evan Laurids PedersenAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling               
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med , at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.               
               
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde  selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.               
               
Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.               
               
Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtigelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.               
               
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.               
               
 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen               
               
Nettoomsætning               
Nettoomsætning ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.               
               
Andre eksterne omkostninger               
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer.               
               
Finansielle poster               
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.               
               
Ekstraordinære indtægter og omkostninger                
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.   

 Selskabsskat og udskudt skat               
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.               
Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.               
               
Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavende i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtigelser indregnes i balancen som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.               
               
Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat  beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.               
           
 

Balance

Immaterielle - og materielle anlægsaktiver               
Goodwill, grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt udlejningsartikler måles til kostpriser med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.               
Anskaffelsessum omfatter købspris og udgifter tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til  klargøring.               
Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over brugstid, der udgør:               
               
Driftsmidler          5 år     
Personbil              5 år     
               
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.               
Fortjenesten eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.               
               
Varebeholdninger               
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne værdi.               
Kostpris for handelsesvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.   

 Tilgodehavender     
Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.     
     
Periodeafgrænsningsposter / forudbetalinger     
Periodeafgrænsningsposter indregnes under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.     
     
Finansielle gældsforpligtigelser     
Finansielle gældsforpligtigelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af transaktionsomkostninger.     
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.     
     
           
               
 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 3.444.972 2.719.715
Eksterne omkostninger -1.632.758 -1.301.571
Bruttoresultat 1.812.214 1.418.144
Personaleomkostninger -1.481.795 -1.315.147
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -59.970 -56.563
Resultat af ordinær primær drift 270.449 46.434
Øvrige finansielle omkostninger -14.927 -15.711
Ordinært resultat før skat 255.522 30.723
Skat af årets resultat -51.439 0
Andre skatter -36.120 -3.349
Årets resultat 167.963 27.374
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 167.963 27.374
I alt 167.963 27.374

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 318.597 378.567
Materielle anlægsaktiver i alt 318.597 378.567
Anlægsaktiver i alt 318.597 378.567
Fremstillede varer og handelsvarer 104.560 158.807
Varebeholdninger i alt 104.560 158.807
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 66.306 130.204
Andre tilgodehavender 85.938 85.938
Tilgodehavender i alt 152.244 216.142
Likvide beholdninger 585.529 256.148
Omsætningsaktiver i alt 842.333 631.097
Aktiver i alt 1.160.930 1.009.664

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Andre reserver 195.734 168.360
Overført resultat 167.963 27.374
Egenkapital i alt 488.697 320.734
Hensættelse til udskudt skat 18.918 -17.226
Hensatte forpligtelser i alt 18.918 -17.226
Leverandører af varer og tjenesteydelser 38.350 38.350
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 304.343 329.065
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 310.622 338.741
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 653.315 706.156
Gældsforpligtelser i alt 653.315 706.156
Passiver i alt 1.160.930 1.009.664

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Erhvervsrevision Nord Hobrovej 437 9200 Aalborg SV 271538522015-01-012015-12-31 271538522015-01-012015-12-310 271538522014-01-012014-12-31 271538522015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 271538522014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 271538522015-12-31 271538522014-12-31 iso4217:DKK