CNS ApS

Vestre Hedevej 15

4000 Roskilde


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/10/2015
Benny Juul Andersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCNS ApS
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
Telefonnummer:40573351
CVR-nr:33151667
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
RevisorRevisionsfirmaet registreret revisor Susanne Wester
Købmagergade 14
Næstved
DK Danmark
CVR-nr:54442750
P-enhed:1003929713

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/2015 for CNS ApS.         
         
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.         
         
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.         
         
         
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.         
         

     
  

    
         

    


Roskilde, den 29/09/2015

Direktion
Benny Juul Andersen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ligeledes indstilles det til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2015/2016 ikke skal revideres.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i CNS ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for CNS ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.


Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.


Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.


Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.


Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Næstved, 29/09/2015Susanne Wester
Registreret revisor
Revisionsfirmaet registreret revisor Susanne Wester

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitetet

Selskabets vigtigste forretningsområder består i at udøve virksomhed med vagt-og sikkerhedstjenester

og hermed beslægtet virksomhed.

 

Usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller måling

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt resultat af selskabets

aktiviteter for regnskabsåret 2014/2015 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

 

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne til året.

 

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse

af årsrapporten.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.         
         

Resultatopgørelse

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen har fundet sted inden årets udgang.

        
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, autodrift, administration mv.      

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.     

 

Udskudt skat
Udskudt skatteforpligtigelse indregnes som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtigelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige saldi.

 

 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineart over aktivernes forventede brugstid.     

 

Goodwill  7 år

 

 

 

 

 

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger.      
        
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært til scrapværdien over aktivernes forventede brugstid.          
         
Driftsmateriel og inventar  5 år       
         
Aktiver med en anskaffelsessum under den skattemæssige grænse for småaktiver samt aktiver med en levetid på under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.       
                 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.   

 

Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.    

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.     

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.     

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.       
               
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.       
               
         
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.      
               
                 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.         

 

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 4.830.598 5.539.527
Personaleomkostninger 2 4.548.072 5.300.336
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 3 68.098 68.098
Resultat af ordinær primær drift 214.428 171.093
Andre finansielle indtægter 22.125 9.924
Øvrige finansielle omkostninger 663 872
Ordinært resultat før skat 235.890 180.145
Skat af årets resultat 4 -60.153 -45.854
Årets resultat 175.737 134.291
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 175.737 134.291
I alt 175.737 134.291

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Goodwill 52.799 79.328
Immaterielle anlægsaktiver i alt 5 52.799 79.328
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 80.597 122.166
Materielle anlægsaktiver i alt 6 80.597 122.166
Deposita 16.500 16.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 16.500 16.500
Anlægsaktiver i alt 149.896 217.994
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 117.004 519.047
Tilgodehavende skat 1.032 6.348
Andre tilgodehavender 761.283 755.693
Tilgodehavender i alt 879.319 1.281.088
Likvide beholdninger 723.487 202.655
Omsætningsaktiver i alt 1.602.806 1.483.743
Aktiver i alt 1.752.702 1.701.737

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 688.220 512.485
Egenkapital i alt 7 768.220 592.485
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Skyldig selskabsskat 54.837 46.281
Langfristede gældsforpligtelser i alt 54.837 46.281
Leverandører af varer og tjenesteydelser 22.756 104.227
Skyldig selskabsskat 26.854 40.912
Anden gæld 880.035 917.832
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 929.645 1.062.971
Gældsforpligtelser i alt 984.482 1.109.252
Passiver i alt 1.752.702 1.701.737

Noter

1. Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige hensyn er omsætningen m.v. ikke oplyst, jf. Årsregnskabslovens § 32.

2. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 4.626.653 5.220.139
Pensioner 16.494 0
Andre omkostninger til social sikring

92.904

118.369

Tilskud -187.979 -38.172
  4.548.072 5.300.336

 

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Goodwill 26.529 26.529
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 41.569 41.569
  68.098 68.098

 

4. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Aktuel skat 54.837 55.281
Ændring af udskudt skat 5.316 -9.427
  60.153 45.854

 

5. Immaterielle anlægsaktiver i alt

 

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 185.700
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 185.700
   
Af- og nedskrivning primo 106.372
Årets afskrivning 26.529
Af- og nedskrivning ultimo 132.901
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 52.799
 

 

 

6. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 207.845
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 207.845
   
   
Af- og nedskrivning primo 85.679
Årets afskrivning 41.569
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo 127.248
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 80.597
 

 

7. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 0 0 80.000
Årets resultat 512.483 175.737 0 688.220
Egenkapital ultimo 592.483 175.737 0

768.220

 

 

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser.

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

01/07/2013 30/06/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Registreret revisor Susanne Wester Købmagergade 14 4700 Næstved 331516672014-07-012015-06-30 331516672014-07-012015-06-301 331516672014-07-012015-06-300 331516672013-07-012014-06-30 331516672014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 331516672013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 331516672015-06-30 331516672014-06-30 iso4217:DKK