The Alley Beer Company ApS

Torsmark 4

8700 Horsens


Årsrapport

28. juli 2017 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/04/2019
René Fuursted Lyskjær
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenThe Alley Beer Company ApS
Torsmark 4
8700 Horsens
Telefonnummer:29367077
e-mailadresse:mookid8000@gmail.com
CVR-nr:38845357
Regnskabsår:28/07/2017 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet driver en virksomhed indenfor fremstilling af øl.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende, taget i betragtning af at der fortsat er tale om en virksomhed under opbygning.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

 

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle

stilling.


Resultatopgørelse 28. jul. 2017 - 31. dec. 2018

Note 2017/18 -
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -34.144
Resultat af ordinær primær drift -34.144
Øvrige finansielle omkostninger -84
Ordinært resultat før skat -34.228
Årets resultat -34.228
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -34.228
I alt -34.228

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Likvide beholdninger 15.812
Omsætningsaktiver i alt 15.812
Aktiver i alt 15.812

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Overført resultat -34.228
Egenkapital i alt 15.772
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 40
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 40
Gældsforpligtelser i alt 40
Passiver i alt 15.812

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Ingen bistand René Fuursted Lyskjær Kildevej 27 8700 Horsens true false false true 388453572017-07-282018-12-31 388453572017-07-282018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 388453572018-12-31 iso4217:DKK