HENRIKSEN ApS

Dageløkkevej 41

3050 Humlebæk


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
09/04/2019
Nicolai Magnussen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHENRIKSEN ApS
Dageløkkevej 41
3050 Humlebæk
Telefonnummer:30495804
e-mailadresse:henriksen.as@outlook.dk
CVR-nr:28118279
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for HENRIKSEN ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Humlebæk, den 09/04/2019

Direktion
Nicolai MagnussenLedelsesberetning

Aktivitet       
       
Selskabets væsentligste aktiviteter er at beskæftige sig med ingeniør- og  entreprenørvirksomhed       
        
   
       
       
Usædvanlige forhold       
       
Ingen  
       
Usikkerhed ved indregning eller måling       
       
Ingen       
       
       
       
       
Økonomisk udvikling       
       
Selskabet er stiftet pr. 28.09.2004       
       
Årets resultat udgør kr.       1.268.986
       
Egenkapitalen pr.  31.12.2018 sammensætter sig således:       
       
Selskabskapital           50.000  
Overført resultat      930.561  
Andre reserver                  0  
                                 980.561  
       
Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.       
       
Begivenheder efter regnskabsårets udløb       
       
Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder, der forrykker       
billedet af selskabets resultat for året 2018 og den økonomiske stilling pr. 31. december 2018.       
        
       
Forventet udvikling       
       
Ledelsen ser positivt på fremtiden.       
       
       
       


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.


       
Generelt om indregning og måling       
       
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil       
tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.       
       
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en       
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå       
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.       
       
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning       
sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.       
       
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden       
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.       
       
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en       
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris       
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering       
af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.       
       
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-       
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle       
omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.       
       
Omregning af fremmed valuta       
       
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.       
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,       
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.       
       
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens       
valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets        
eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under       
finansielle poster. For andre poster i balancen benyttes transaktionsdagens kurs.       

Resultatopgørelsen       
  
       
Nettoomsætning       
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen,       
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.       
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.       
        
       
Andre driftsindtægter og -omkostninger       
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i        
forhold til virksomhedens hovedaktivitet.       
       
Andre eksterne omkostninger       
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame,       
administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.         

    
       
Bruttofortjeneste/tab       
Bruttoresultat omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter, andre eksterne omkostninger       
       
Finansielle poster       
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der        
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,       
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab        
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån        
samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.       
        
        
Ekstraordinære indtægter og omkostninger      
 
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som        
hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som       
ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.       
       
       
Skat af årets resultat       
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-       
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med        
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.        
 
       
Balancen       
   
Tilgodehavender       
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.       
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.       
       
       
Igangværende arbejder for fremmed regning       

Igangværende arbejder på statusdagen måles til salgsværdien af det udførte arbejde.       
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede       
forventede indtægter på de enkelte igangværende arbejde.       
       

Likvider

Likvider måles til dagskurs.


Periodeafgrænsningsposter       
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende        
efterfølgende regnskabsår.       
       
Udbytte        
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.        
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.       
       
       
Skyldig skat og udskudt skat       
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat       
af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster       
samt for betalte acontoskatter.       
       
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem        
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier og aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks       
vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatnings-       
regler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis       
afvikling af forpligtelsen.       
       
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,       
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af       
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske       
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.       
       
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens        
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring       
i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For       
indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.       

Gældsforpligtelser       
       
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte        
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret       
kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved  anvendelse af den effektive rente, således at       
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over       
låneperioden.       
       
Gæld iøvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.      

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.398.921 2.197.435
Personaleomkostninger 1 -157.565 -292.211
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 -46.916
Resultat af ordinær primær drift 1.241.356 1.858.308
Andre finansielle indtægter 6.936 38.294
     Andre finansielle omkostninger -50 -3.588.635
Ordinært resultat før skat 1.248.242 -1.692.033
Skat af årets resultat 2 20.744 -9.000
Årets resultat 1.268.986 -1.701.033
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 1.268.986
I alt 1.268.986

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.365.404 22.581
Igangværende arbejder for fremmed regning 3 440.000 0
Andre tilgodehavender 0 8.542
Periodeafgrænsningsposter 0 9.292
Tilgodehavender i alt 1.805.404 40.415
Likvide beholdninger 151.106 54.855
Omsætningsaktiver i alt 1.956.510 95.270
Aktiver i alt 1.956.510 95.270

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 930.561 -338.425
Egenkapital i alt 980.561 -288.425
Leverandører af varer og tjenesteydelser 538.009 326.184
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 437.940 51.512
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 0 5.999
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 975.949 383.695
Gældsforpligtelser i alt 975.949 383.695
Passiver i alt 1.956.510 95.270

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 50.000 -338.425 -288.425
Betalt udbytte 0 0 0
Årets resultat 0 1.268.986 1.268.986
Egenkapital, ultimo 50.000 930.561 980.561

Udover ovenstående har der ikke været ændringer i selskabets anpartskapital de seneste 5 år.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 124.236 223.242
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 189 5.914
Andre personaleomkostninger 33.140 63.055
     
  157.565 292.211

 

2. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat -20.744 0
Ændring af udskudt skat 0 9.000
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
     
  -20.744 9.000
     
Den udskudte skat andrager 0 0

3. Igangværende arbejder for fremmed regning

   
  kr.
Salgsværdi af udført arbejde 440.000
Acontofaktureringer 0
   
  440.000

 

der indregnes således:

   
Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiver) 440.000
Igangværende arbejder for fremmed regning (forpligtelser) 0
   
  440.000

4. Oplysning om eventualforpligtelser

 

Der er ingen væsentlige leje- eller leasingforpligtelser.
       
       
    

5. Oplysning om ejerskab

 

Nærtstående parter

      
 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på selskabet er selskabets anpartshaver og direktør.   
       
 Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår.     

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Gertrud Nielsen Rytterkær 2 4000 Roskilde 281182792018-01-012018-12-31 281182792018-01-012018-12-310 281182792017-01-012017-12-31 281182792018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 281182792018-12-31 281182792017-12-31 281182792018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 281182792018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 281182792018-01-01 281182792018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 281182792018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 281182792018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 281182792018-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK