BF AUTO ApS under likvidation

Silkeborgvej 2

8000 Aarhus C


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2018
Lars Grøngaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBF AUTO ApS under likvidation
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
Telefonnummer:86207500
e-mailadresse:chc@gorrissenfederspiel.com
CVR-nr:35870180
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorAgner Nygaard Madsen, reg.revisor
Holmstruphøjvej 29
8210 Aarhus V
DK Danmark

Ledelsesberetning

Selskabet trådte den 23. marts 2017 i frivillig likvidation. Baggrunden herfor var

at selskabets tidligere ledelse og anpartshaver afgik ved døden den 23. oktober 2016.

Undertegnede blev ved beslutning ekstraordinær generalforsamling i forbindelse

med den frivillige likvidation indsat som likvidator i selskabet.

Der har ikke været øvrige ansatte i selskabet.

 

Lars Grøngaard

 

 

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning -10.742 1.076.222
Eksterne omkostninger 1 -5.552 -748.350
Bruttoresultat -16.294 327.872
Personaleomkostninger 2 -1.559 -217.094
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver -23.569
Andre driftsomkostninger 3 -40.566 -143.604
Resultat af ordinær primær drift -81.988 -32.826
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 4 92.133 24.000
Andre finansielle indtægter 0 100
Øvrige finansielle omkostninger -8.704 -2.674
Ordinært resultat før skat 1.441 -11.400
Årets resultat 1.441 -11.400
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 1.441
I alt 1.441 -11.400

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 17.867
Materielle anlægsaktiver i alt 0 17.867
Anlægsaktiver i alt 0 17.867
Fremstillede varer og handelsvarer 0 20.000
Varebeholdninger i alt 0 20.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17.798 81.716
Andre tilgodehavender 0 6.079
Tilgodehavender i alt 17.798 87.795
Likvide beholdninger 81.705 66.025
Omsætningsaktiver i alt 99.503 173.820
Aktiver i alt 99.503 191.687

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Andre reserver 4.977 16.377
Overført resultat 1.441 -11.400
Egenkapital i alt 56.418 54.977
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 68.728
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 24.896
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 43.085 43.085
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 43.085 136.710
Gældsforpligtelser i alt 43.085 136.710
Passiver i alt 99.503 191.687

Noter

1. Eksterne omkostninger

Note 1 - Eksterne omkostninger 2017 2016
     
     
Reservedele 527 -622.163
Diverse/afskrivning tysk moms -6.078 -34.891
Forbrugsvarer   -15.868
Afgifter og depositum                    -256
Dæk og fælge                      -638
Værktøj og Maskiner   -37.748
Olie   -22.421
Fragt   -1.440
Fragt u/moms                      -163
Reservedele DE u/moms indenfor EU   -2.224
Synsgebyrer   -5.423
Arbejdstøj   -5.115

Eksterne omkostninger ialt

-5.551           -748.350

2. Personaleomkostninger

Note 2  - Personaleomkostninger 2017 2016
     
Lønninger   -208.736
Pensioner, arbejdsgiver   -2.530
AER (Samlet betaling) -1559 197
DA-barsel   -2.306
Personaleudgifter   -3.719
Personaleomkostninger i alt

-1559

    -217.094

3. Andre driftsomkostninger

Note 3 - Andre driftsomkostninger   2017 2016
       

Salgs- og rejseomkostninger

     
Restaurationsbesøg     -1.464
Rejseudgifter   -70 -3.882
Kundekaffe     -1.210
Salgs- og rejseomkostninger i alt   -70 -6.556
       
Autodrift - personbiler      
Brændstof     -1.559
Bilforsikring     -843
Vægtafgift     -2.519
Reparation/vedligeholdelse     -120
Autodrift - personbiler i alt   0 -5.041
       
Lokaleomkostninger      
Husleje m/moms   -25.000 -60.000
El, vand og gas     -12.494
Vedligeholdelse og rengøring   -1.416 -6.522
Forsikringer (lokale)   -2.027 -240
Lokaleomkostninger i alt   -28.443 -79.255
       
Administrationsomkostninger      
Kontorartikler og tryksager     -783
Edb-udgifter / software     -8.547
Mindre anskaffelser     -1.073
Telefon    -794 -2.702
Internetforbindelse     -1.217
Rengøringsartikler     -736
Porto og gebyrer   -1.320 -1.693
Revisor   -5.775 -7.700
Advokat   -2.457 -5.331
Forsikringer   875 -19.172
Kontingenter m/moms   -2.582 -1.962
Kontingenter u/moms     -1.326
Ej fradragsberettigede omkostninger     -510
Administrationsomkostninger i alt   -12.053 -52.752
       
Andre driftsomkostninger i alt   -40.566 -143.604
       

4. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Note 4 - Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver   2017 2016
       

Forsikringserstatning af bil

 

 

                     24.000

Salg af varelager

- bogført værdi 1.1.2017

20.000

20.000

 

0

 

Salg af driftsmidler

- bogført værdi 1.1.2017

110.000

17.867

 

92.133

 
true false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Karin Thorlund Silkeborgvej 2 8000 Aarhus C 358701802017-01-012017-12-31 358701802017-01-012017-12-311cmn:AuditorNotIncludedInAuditorsReportsMember 358701802016-01-012016-12-31 358701802017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 358701802017-12-31 358701802016-12-31 iso4217:DKK