REINVESTA ApS

Frugtparken 3

7800 Skive


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/11/2015
Johnny Østergaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREINVESTA ApS
Frugtparken 3
7800 Skive
Telefonnummer:96833333
CVR-nr:27199089
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
BankforbindelseSalling Bank

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Reinvesta ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2014/15 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Skive, den 08/07/2015

Direktion
Oda Thomsen

Johnny Østergaard Jensen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revisionen er fravalgt i det kommende år.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er ifølge vedtægterne investeringsvirksomhed, samt udlejning af fast ejendom mv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -17 t.kr. mod -17 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 71 t.kr. mod 192 t.kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at selskabet i årsrapporten for 2013/14 forventede en bruttofortjeneste for 2014/15 i niveauet -20 t.kr. og et ordinært resultat efter skat på 50 t.kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

 

Usikkerhed ved indregning eller måling
Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten for Reinvesta ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelse

Bruttotab
Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Omkostninger vedrørende investeringsejendomme indeholder omkostninger vedrørende drift af ejendomme, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter, afgifter og andre omkostninger. Omkostninger vedrørende varmeregnskabet indregnes i balancen som mellemværende med lejere.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -17.212 -17.155
Personaleomkostninger 1 -2.124 -2.098
Resultat af ordinær primær drift -19.336 -19.253
Andre finansielle indtægter 68.986 13.842
Øvrige finansielle omkostninger 2 41.223 265.065
Ordinært resultat før skat 90.873 259.654
Skat af årets resultat -19.972 -67.916
Årets resultat 70.901 191.738
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 180.000 180.000
Overført resultat -109.099 11.738
I alt 70.901 191.738

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Grunde og bygninger 991.112 991.112
Materielle anlægsaktiver i alt 3 991.112 991.112
Anlægsaktiver i alt 991.112 991.112
Udskudte skatteaktiver 2.046 22.018
Tilgodehavende skat 24.201 17.011
Andre tilgodehavender 335 7.684
Tilgodehavender i alt 26.582 46.713
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.091.993 1.044.700
Værdipapirer og kapitalandele i alt 1.091.993 1.044.700
Likvide beholdninger 46.455 227.375
Omsætningsaktiver i alt 1.165.030 1.318.788
Aktiver i alt 2.156.142 2.309.900

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 1.446.893 1.555.991
Forslag til udbytte 180.000 180.000
Egenkapital i alt 1.826.893 1.935.991
Gæld til realkreditinstitutter 285.869 328.752
Langfristede gældsforpligtelser i alt 4 285.869 328.752
Gæld til realkreditinstitutter 43.101 43.341
Anden gæld 279 1.816
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 43.380 45.157
Gældsforpligtelser i alt 329.249 373.909
Passiver i alt 2.156.142 2.309.900

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
     
     
Personaleomkostninger i øvrigt 2.124 2.098
  2.124 2.098

2. Øvrige finansielle omkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
     
     
Andre renteomkostninger -41.223 -265.065
  -41.223 -265.065

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger    
  kr.    
Kostpris primo 991.112    
Tilgang 0    
Afgang 0    
Kostpris ultimo 991.112    
     
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 991.112    

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Prioritetsgæld 372.093 43.101 328.970 111.170
  372.093 43.101 328.970 111.170

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 500 t.kr. til sikkerhed for engagement med Salling Bank. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:
Oda Thomsen, Bakkevænget 2, Kjeldbjerg, 7800 Skive
Johnny Østergaard, Erantisvej 38, 7800 Skive

 

01/07/2013 30/06/2014 Ingen bistand Johnny Østergaard Erantisvej 38 7800 Skive 271990892014-07-012015-06-30 271990892014-07-012015-06-300 271990892014-07-012015-06-301 271990892013-07-012014-06-30 271990892014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 271990892013-07-012014-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 271990892014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 271990892013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 271990892015-06-30 271990892014-06-30 iso4217:DKK