KJELLERUP TAGRENOVERING ApS

Gl Hærkrovej 33

8620 Kjellerup


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/06/2016
Robin Dalmose Kaxe
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKJELLERUP TAGRENOVERING ApS
Gl Hærkrovej 33
8620 Kjellerup
Telefonnummer:26460715
CVR-nr:29392129
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseSparekassen Østjylland, Kjellerup afdeling
Søndergade 17A
8620 Kjellerup
RevisorSIERSBÆK ApS STATSAUTORISERET REVISIONS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED
Bohrsvej 1
8600 Silkeborg
DK Danmark
CVR-nr:32790186
P-enhed:1015923624

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Kjellerup Tagrenovering ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstiles til godkendelse på generalforsamlingen.


Silkeborg, den 30/05/2016

Direktion
Robin Dalmose KaxeDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i KJELLERUP TAGRENOVERING ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for KJELLERUP TAGRENOVERING ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillægt til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Silkeborg, 30/05/2016Svend Siersbæk
Statsautoriseret revisor
SIERSBÆK ApS STATSAUTORISERET REVISIONS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED
CVR: 32790186

Ledelsesberetning

 

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets formål er drift af virksomhed med tagrenovering samt hermed beslægtet virksomhed.

 

Selskabets medarbejdere

Selskabet har i årets løb i gennemsnit beskæftiget 2 medarbejdere.

 

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, i lighed med alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i  balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sansynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkellt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårest udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål:

 

Driftsmidler...............................................................................................................          5 år

Varevogne.................................................................................................................          5 år

 

Varebeholdninger

Varelageret er optaget til kostpris.

 

Tilgodehavnder

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Selskabsskat

I resultatopgørelsen udgiftsføres beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

 

Den udskudte skat omfatter den skattebyrde, der efter nugældende skatteregler hviler på foretagne skattemæssige merafskrivninger på anlægsaktiver fratrukket skattemæssige uudnyttede underskud.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi hvortil aktiver forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdien.

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 736.812 902.884
Personaleomkostninger 1 -547.701 -360.304
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -24.625 -9.653
Resultat af ordinær primær drift 164.486 532.927
Øvrige finansielle omkostninger -16.890 -7.633
Ordinært resultat før skat 147.596 525.294
Skat af årets resultat 3 -49.840 -139.487
Årets resultat 97.756 385.807
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 97.756 385.807
I alt 97.756 385.807

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 124.736 84.361
Materielle anlægsaktiver i alt 4 124.736 84.361
Anlægsaktiver i alt 124.736 84.361
Råvarer og hjælpematerialer 28.340 8.180
Varebeholdninger i alt 28.340 8.180
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 169.978 276.115
Tilgodehavende skat 0 0
Andre tilgodehavender 45.534 45.534
Periodeafgrænsningsposter 7.334 2.940
Tilgodehavender i alt 222.846 324.589
Omsætningsaktiver i alt 251.186 332.769
Aktiver i alt 375.922 417.130

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 113.043 15.287
Egenkapital i alt 5 238.043 140.287
Gæld til banker -130.139 -127.646
Leverandører af varer og tjenesteydelser 21.097 186.212
Skyldig selskabsskat 46.855 30.580
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 200.066 187.697
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 137.879 276.843
Gældsforpligtelser i alt 137.879 276.843
Passiver i alt 375.922 417.130

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 575.725 379.370
ATP-bidrag 6.120 4.860
Øvrige bidrag 5.526 6.890
Lønrefusion -39.670 -30.816
Personaleomkostninger i alt 547.701 360.304

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2015 2014
  kr. kr.
Driftsmidler 24.625 9.653
Leaset driftsmateriel 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
  24.625 9.653

3. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 46.855 33.580
Regulering af udskudt skat 0 105.907
Regulering skat tidligere år 2.985 0
  49.840 139.487

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Anskaffelsessum 1/1 2015 217.011 266.080
Tilgang til kostpriser 65.000 0
Afgang til kostpriser 0 0
Anskaffelsessum 31/12 2015 282.011 266.080
     
Afskrivninger 1/1 2015 132.650 266.080
Afskrivninger solgte aktiver 0 0
Årets afskrivning 24.625 0
Afskrivninger 31/12 2015 157.275 266.080
     
Bogført værdi 31/12 2015 124.736 0
 

 

5. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 0 15.287 0 140.287
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 97.756 0 97.756
Egenkapital ultimo 125.000 0 113.043 0 238.043
false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Revisionspåtegning SIERSBÆK ApS STATSAUTORISERET REVISIONS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED Bohrsvej 1 8600 Silkeborg 293921292015-01-012015-12-31 293921292015-01-012015-12-311 293921292015-01-012015-12-310 293921292014-01-012014-12-31 293921292015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293921292014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293921292015-12-31 293921292014-12-31 iso4217:DKK