JOHANNES WEHNER IVS

Tomatvej 45

2300 København S


Årsrapport

26. november 2014 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Johannes Wehner
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJOHANNES WEHNER IVS
Tomatvej 45
2300 København S
CVR-nr:36446641
Regnskabsår:26/11/2014 - 31/12/2015

Ledelsesberetning

 

Selskabets hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt at drive konsulentvirksomhed.

 

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Selskabet har haft et overskud på 384.494 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.
Selskabets egenkapital pr. 31. december 2015 er 349.376 kr.
Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

 

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.

 

Fravalg af revision

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.
Selskabet har på generalforsamling fravalgt revision for det kommende regnskabsår, da betingelserne for dette er opfyldt. Revision vil derfor ikke blive foretaget.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

 

Generelt om indregning og måling

 

Dette er selskabets første regnskabsår og årsrapporten aflægges i danske kroner.

 

Under henvisning til årsregnskabslovens §32 har selskabet valgt kun at offentliggøre bruttoresultatet.

 

Årsrapporten aflægges ud fra en forudsætning om going concern.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

 

Resultatopgørelsen

 

Bruttoresultat
Bruttoresultatet indeholder nettoomsætning, variable omkostninger, salgsomkostninger, transportomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

 

Indtægt fra kapitalandel i associeret virksomhed
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

"Andre finansielle indtægter" og "Øvrige finansielle omkostninger"
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Skat af årets resultat
Årets skat består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat.
Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat,
såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Balancen

 

Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandelen indregnes efter den indre værdis metode. Kapitalandelen måles til den forholdsmæssige ejerandel af den associerede virksomheds regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagværdien af de identificerede nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet. Den samlede nettoopskrivning af kapitalandel i den associerede virksomhed henlægges via overskudsdisponeringen til ”Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode”, under egenkapitalen.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig. Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2015 til 2016 blive trinvist nedsat fra 23,5 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver indregnes med 22 %.

 

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 26. nov 2014 - 31. dec 2015

Note 2014/15 -
kr. kr.
     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 230.191
Bruttoresultat 817.489
Personaleomkostninger 1 -431.825
Resultat af ordinær primær drift 385.664
Øvrige finansielle omkostninger -1.170
Ordinært resultat før skat 384.494
Skat af årets resultat 2 -39.118
Årets resultat 345.376
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 230.191
Overført resultat 115.185
I alt 345.376

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2014/15 -
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 240.191
Deposita 3.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 3 243.191
Anlægsaktiver i alt 243.191
Andre tilgodehavender 32.863
Tilgodehavender i alt 32.863
Likvide beholdninger 271.630
Omsætningsaktiver i alt 304.493
Aktiver i alt 547.684

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2014/15 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 2.000
Overkurs ved emission 2.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 230.191
Overført resultat 115.185
Egenkapital i alt 5 349.376
Skyldig selskabsskat 39.118
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 159.190
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 198.308
Gældsforpligtelser i alt 198.308
Passiver i alt 547.684

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 -
  kr. kr.
Løn og gager -428.060 xxxxx
Pensionsbidrag -3.240 xxxxx
Andre omkostninger til social sikring mv. -525 xxxxx
  -431.825 xxxxx

2. Skat af årets resultat

  2014/15 -
  kr. kr.
Aktuel skat -39.118 xxxxx
Ændring af udskudt skat 0 xxxxx
Regulering vedrørende tidligere år 0 xxxxx
  -39.118 xxxxx

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr. kr.
Kostpris primo 0 0
Tilgang 0 10.000
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 0 10.000
 
   
Nettoopskrivninger primo 0 0
Andel i årets resultat jf. note 0 230.191
Udloddet udbytte 0 0
Nettoopskrivninger ultimo 0 230.191
 
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo   241.191
 
   
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill 0 0
     

 

 


Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

 

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Føljeton ApS, København 20% 1.200.955 1.150.955

 

 

4. Registreret kapital mv.

Iværksætter-anpartskapitalen består af 2.000 iværksætter-anparter á 1 kr. Iværksætter-anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i iværksætter-anpartskapitalen:  
Iværksætter-anpartskapital, stiftelse 2.000
Tilgang, kapitaludvidelse 0
Iværksætter-anpartskapital ultimo 2.000

5. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 0 0 0 0 0
Stiftelse, kurs 200 4.000 0 0 0 4.000
Årets resultat 0 230.191 115.185 0 345.376
Egenkapital ultimo 4.000 230.191 115.185 0 349.376

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

8. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende iværksætter-anpartshavere med mere end 5% af iværksætter-anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Johannes Wehner
Tomatvej 45
2300 København S

true false false false true Ingen bistand Dania Regnskab ApS Rådhuspladsen 16, M 1550 København V 364466412014-11-262015-12-31 364466412014-11-262015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 364466412014-11-262015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364466412015-12-31 iso4217:DKK