JAN GANICK INVEST ApS

Ålekistevej 217

2720 Vanløse


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/04/2016
Jan Ganick
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJAN GANICK INVEST ApS
Ålekistevej 217
2720 Vanløse
Telefonnummer:38742366
Fax:38748366
CVR-nr:73522919
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorJOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Egegårdsvej 39, 1
2610 Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:63778710
P-enhed:1004127790

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Jan Ganick Invest ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Vanløse, den 21/04/2016

Direktion
Jan Gottlieb Ganick

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
Selskabet opfylder fortsat betingelserne for at fravælge revision.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Jan Ganick Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jan Ganick Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Rødovre, 21/04/2016Jesper Bentzen
Registreret Revisor
JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 63778710

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Jan Ganick Invest ApS, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med anerkendte regnskabsprincipper.

 

Indregning og måling:
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:
Nettoomsætningen ved salg af ydelser og handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

 

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen.

 

Skat og udskudt skat:
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balance

Anlægsaktiver:
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, hvilke er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid.
Følgende afskrivningssatser er anvendt:

Bil  10%
Ejendom  0% (investeringsejd)

 

Småanskaffelser på indtil 12.800 kr. pr. enhed eller med indtil 3 års forventet levetid, omkostningsføres fuldt ud i regnskabsåret.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er værdiansat ud fra en individuel vurdering, hvorunder der er foretaget nedskrivning på de tilgodehavender, som skønnes behæftet med særlig risiko.

 

Udbytte:
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse for tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skat og udskudt skat:
Den forventede skyldige skat af årets skattepligtige indkomst er opført som kortfristet gæld, mens den resterende del er opført som udskudt skat under hensættelser. Hensættelse til udskudt skat dækker den skat, der skal betales, såfremt selskabets aktiver sælges til de værdier, de er opført til i årsregnskabet.

Udskudt skat afsættes i det omfang det kan påfalde selskabet. Der afsættes ikke skatteaktiver af skattemæssige underskud, undtagen i det tilfælde at det er dokumenterbart, at selskabet kan anvende det skattemæssige underskud inden for en kort årrække.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 130.883 137.825
Andre driftsindtægter 0 17.400
Eksterne omkostninger -173.417 -187.232
Bruttoresultat -42.534 -32.007
Resultat af ordinær primær drift -42.534 -32.007
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 1.515
Andre finansielle indtægter 7.098 0
     Andre finansielle omkostninger -39.987 -1
Ordinært resultat før skat -75.423 -30.493
Årets resultat -75.423 -30.493
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 -573.983
Overført resultat -75.423 543.490
I alt -75.423 -30.493

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Grunde og bygninger 753.525 753.525
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 96.000 112.000
Materielle anlægsaktiver i alt 1 849.525 865.525
Anlægsaktiver i alt 849.525 865.525
Andre værdipapirer og kapitalandele 265.281 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 265.281 0
Likvide beholdninger 172 2.220
Omsætningsaktiver i alt 265.453 2.220
Aktiver i alt 1.114.978 867.745

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 532.288 607.711
Egenkapital i alt 732.288 807.711
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 361.090 38.434
Deposita 21.600 21.600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 382.690 60.034
Gældsforpligtelser i alt 382.690 60.034
Passiver i alt 1.114.978 867.745

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 200.000 607.711 807.711
Årets resultat -75.423 -75.423
Egenkapital, ultimo 200.000 532.288 732.288

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 753.525 160.000
Tilgang 0 0
Afgang -0 0
Kostpris ultimo 753.525 160.000
     
Opskrivninger primo 0 0
Årets opskrivning 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0
     
Af- og nedskrivning primo -0 -48.000
Årets afskrivning -0 -16.000
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -0 -64.000
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 753.525 96.000
 

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Aktiviteter:
Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ejendom samt investeringsvirksomhed.

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er udstedt ejerpantebrev på 400.000 kr. med pant i selskabets ejendom deponeret i pengeinstitut.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed jesper bentzen Egegårdsvej 39C 2610 Rødovre 735229192015-01-012015-12-31 735229192015-01-012015-12-311 735229192015-01-012015-12-310 735229192014-01-012014-12-31 735229192015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 735229192014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 735229192015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192015-12-31 735229192014-12-31 735229192015-01-01fsa:ContributedCapitalMember 735229192015-01-01fsa:RetainedEarningsMember 735229192015-01-01 735229192015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 735229192015-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK