EL TEC ApS

Lupinmarken 37

8800 Viborg


Årsrapport

1. maj 2014 - 30. april 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/09/2015
Peter Hedager
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenEL TEC ApS
Lupinmarken 37
8800 Viborg
Telefonnummer:22895080
e-mailadresse:mail@eltec.dk
CVR-nr:29152373
Regnskabsår:01/05/2014 - 30/04/2015
BankforbindelseDanske Bank
Sct. Mathias Gade 52
8800 Viborg

Ledelsespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2014/2015 for EL TEC ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

ï‚· At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

ï‚· At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at udføre el arbejde og anden beslægtet virksomhed.
 


Viborg, den 14/09/2015

Direktion
Peter Hedager


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision, hvorfor det indstilles til generalforsamlingen, at selskabets årsregnskab fremover ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i EL-TEC ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ELTEC ApS for regnskabsåret 1. maj 2014 – 30. april 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR- danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Viborg, 14/09/2015Steen Maagaard
Registreret Revisor
Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Resultatopgørelse

Forbrug af råvarer og hjælpematerialer
Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved udførelsen af arbejde.

 

Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger, f.eks. leje- og leasingydelser (operationel leasing), serviceaftaler, forsikringer og vedligeholdelse.

 

Finansielle indtægter
Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

 

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån samt nedskrivning af tilgodehavender.

 

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 23,5 pct.
 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.


Brugstid Restværdi
Driftsmateriel og inventar …………………………………….. 5 år 0 kr.

 

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Afskrivninger”.

 

Aktiver med en kostpris under 12.800 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Dog er der aktiveret visse småaktiver af mere varig værdi.


Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. I varernes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

 

Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

 

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 23,5 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Undtagelsesbestemmelserne anvendes, hvor dette er muligt, hvorefter restgælden ansættes til nettorealisationsværdi tillempet til nominel restgæld. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

 

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
 

Resultatopgørelse 1. maj 2014 - 30. apr 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 371.213 320.688
Personaleomkostninger -325.661 -298.108
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -14.800 -14.800
Resultat af ordinær primær drift 30.752 7.780
Andre finansielle indtægter 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -7.271 -9.255
Ordinært resultat før skat 23.481 -1.475
Skat af årets resultat 0 590
Årets resultat 23.481 -885
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 23.481 -885
I alt 23.481 -885

Balance 30. april 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 13.567 28.367
Materielle anlægsaktiver i alt 13.567 28.367
Anlægsaktiver i alt 13.567 28.367
Råvarer og hjælpematerialer 48.400 74.300
Varebeholdninger i alt 48.400 74.300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.607 30.125
Igangværende arbejder for fremmed regning 92.000 143.500
Andre tilgodehavender 12.402 12.335
Tilgodehavender i alt 123.009 185.960
Likvide beholdninger 90.496 0
Omsætningsaktiver i alt 261.905 260.260
Aktiver i alt 275.472 288.627

Balance 30. april 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 250.000 250.000
Overført resultat -94.134 -117.615
Egenkapital i alt 1 155.866 132.385
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til banker 0 70.821
Leverandører af varer og tjenesteydelser 24.925 13.456
Anden gæld 94.681 71.965
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 119.606 156.242
Gældsforpligtelser i alt 119.606 156.242
Passiver i alt 275.472 288.627

Noter

1. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 250.000 xxx.xxx -117.615 0 132.385
Udloddet ordinært udbytte xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 0 0
Årets resultat xxx.xxx xxx.xxx 23.481 0 23.481
Egenkapital ultimo 250.000 xxx.xxx -94.134 0 155.866
01/05/2013 30/04/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard Læsøvej 2 B 8800 Viborg 291523732014-05-012015-04-30 291523732014-05-012015-04-300 291523732014-05-012015-04-301 291523732013-05-012014-04-30 291523732014-05-012015-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 291523732013-05-012014-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 291523732014-05-012015-04-30fsa:RetainedEarningsMember 291523732013-05-012014-04-30fsa:RetainedEarningsMember 291523732015-04-30 291523732014-04-30 iso4217:DKK