Mpong ApS

Energivej 15, st

2750 Ballerup


Årsrapport

20. marts 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2019
Mikkel Marquart
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMpong ApS
Energivej 15, st
2750 Ballerup
Telefonnummer:50302302
e-mailadresse:info@mpong.dk
CVR-nr:39451794
Regnskabsår:20/03/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 20. marts 2018 - 31. december 2018 for Mpong ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Ballerup, den 31/05/2019

Direktion
Mikkel Marquart
Direktør
Line Spile
Adm. DirektørLedelsesberetning

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er at drive en flytteforretning. Udlejning af mandskab og biler.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat i 2019 udgør 0 kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende.


Resultatopgørelse 20. mar. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 -
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger 0
Bruttoresultat 0
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift 0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 0
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 0
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 0
I alt 0

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 50.000
Omsætningsaktiver i alt 50.000
Aktiver i alt 50.000

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Andre reserver 0
Overført resultat 0
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 50.000
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gældsforpligtelser i alt 0
Passiver i alt 50.000

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Ingen bistand Mikkel Marquart Mørkhøjvej 237 H 2860 true false false true 394517942018-03-202018-12-31 394517942018-03-202018-12-310 394517942018-03-202018-12-311 394517942018-03-202018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 394517942018-03-202018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 394517942018-03-202018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 394517942018-12-31 iso4217:DKK