MALERFIRMA BUSK ApS

Krøsbærvej 3

7330 Brande


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
09/05/2019
Peter Busk
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMALERFIRMA BUSK ApS
Krøsbærvej 3
7330 Brande
Telefonnummer:40608983
CVR-nr:32097677
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive malervirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et underskud på kr. 238071. Selskabet forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 1.486.513 1.466.551
Vareforbrug -616.604 -668.472
Eksterne omkostninger -279.220 -162.137
Bruttoresultat 590.689
Bruttofortjeneste/Bruttotab 635.942
Personaleomkostninger -825.724 -555.310
     Lønninger -441.117
     Pensioner -17.719
     Andre omkostninger til social sikring -30.426
     Andre personaleomkostninger -66.048
Resultat af ordinær primær drift -235.035 80.632
Andre finansielle indtægter 0
Øvrige finansielle omkostninger -3.036 -5.781
Ordinært resultat før skat -238.071 74.851
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -238.071 74.851
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -238.071 74.851
I alt -238.071 74.851

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 244.010 143.565
Igangværende arbejder for fremmed regning 40.000 77.049
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 284.010 220.614
Likvide beholdninger -24.044 155.980
Omsætningsaktiver i alt 259.966 376.594
Aktiver i alt 259.966 376.594

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 23.558 125.000
Overført resultat -238.070 -101.442
Egenkapital i alt -214.512 23.558
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 195.978 177.247
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 278.500 175.789
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 474.478 353.036
Gældsforpligtelser i alt 474.478 353.036
Passiver i alt 259.966 376.594

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Peter Busk Krøsbærvej 3 7300 true false false true 320976772018-01-012018-12-31 320976772017-01-012017-12-31 320976772018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320976772017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320976772018-12-31 320976772017-12-31 iso4217:DKK