TANDLÆGE KIRSTEN HANDBERG ApS

Lange-Müllers Alle 18

2960 Rungsted Kyst


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/06/2016
Kirsten Handberg Jakobsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTANDLÆGE KIRSTEN HANDBERG ApS
Lange-Müllers Alle 18
2960 Rungsted Kyst
CVR-nr:16723134
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorMA Revision, Statsautoriserede revisorer
Ragnagade 7, st tv
2100 København Ø
DK Danmark
CVR-nr:25195671
P-enhed:1016485590

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Tandlæge Kirsten Handberg ApS.          
          
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.          
          
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.          
                    
Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.          
          
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Rungsted Kyst, den 28/06/2016

Direktion
Kirsten Handberg JakobsenDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i TANDLÆGE KIRSTEN HANDBERG ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for TANDLÆGE KIRSTEN HANDBERG ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


København, 28/06/2016Michael Andersen
Statsautoriseret revisor
MA Revision, Statsautoriserede revisorer
CVR: 25195671

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er drift af almen tandlægepraksis fra adressen Fiolgade 7, Helsingør.          
          
Tandlægeklinikken er etableret i 1954 og har siden 1988 været utimativt ejet af selskabets nuværende ejer, tandlæge Kirsten Handberg.          
           
En nærmere beskrivelse af virksomhedens aktiviteter findes på www.Kirstenhandberg.dk

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 133.335

Egenkapitalen udgør kr. 1.238.303

 

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.           
          
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK).

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.           

          
Generelt om indregning og måling          
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.          
          
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de faktureres, idet værdien af igangværende behandlinger ikke medregnes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
          
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.          
          
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.          
          
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.          
          
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.          

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat          
Selskabet anvender bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.         
          
Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning og andre driftsindtægter, med fradrag af direkte teknik- og materialeomkostninger samt andre eksterne omkostninger.
          
Nettoomsætning          
Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.          
          
Andre driftsindtægter og -omkostninger          
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.          
          
Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Andre eksterne omkostninger          
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, drift af tandlægeunits m.v., patientstyring inkl. IT-omkostninger, medarbejderomkostninger og lønsumsafgift, faglig udvikling, administration, lokaler og tab på debitorer.
          
Finansielle poster          
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.       
          
Skat af årets resultat          
Årets skat, består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.                  
 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver          
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.           
          
Materielle anlægsaktiver                   
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.          
          
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.         
          
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.           
          
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:          
          
                                                      Brugstid             Restværdi
Driftsmateriel og inventar              5-10 år                           0%
Biler                                                      5 år                          0%
Klinkudstyr                                     5-10 år                           0%
          
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger          
                   
Nedskrivning på anlægsaktiver          
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, der måtte overstige årets afskrivninger.
          
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert aktiv, henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssig værdi.          
          
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.          
          
Tilgodehavender          
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.          
           
Periodeafgrænsningsposter          
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.          
          
Udbytte          
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.          
           
Skyldig skat og udskudt skat          
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.           

 

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.          

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.          
          
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.          
          
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 
          
Gældsforpligtelser          
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 3.169.913 3.200.229
Personaleomkostninger 1 -2.761.594 -2.844.998
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -245.537 -232.804
Andre driftsomkostninger 0 -25.736
Resultat af ordinær primær drift 162.782 96.691
Andre finansielle indtægter 14.900 998
Øvrige finansielle omkostninger -4.021 -3.655
Ordinært resultat før skat 173.661 94.034
Skat af årets resultat 2 -43.326 -26.648
Årets resultat 130.335 67.386
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 600.000 0
Overført resultat -469.665 67.386
I alt 130.335 67.386

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Goodwill 0 29.764
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 29.764
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 942.735 805.330
Materielle anlægsaktiver i alt 942.735 805.330
Andre tilgodehavender 120.500 112.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 120.500 112.500
Anlægsaktiver i alt 1.063.235 947.594
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 207.873 183.443
Udbytte hos tilknyttede virksomheder 359.276 0
Tilgodehavende skat 0 3.413
Periodeafgrænsningsposter 56.196 0
Tilgodehavender i alt 623.345 186.856
Likvide beholdninger 273.634 738.322
Omsætningsaktiver i alt 896.979 925.178
Aktiver i alt 1.960.214 1.872.772

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 438.303 907.968
Forslag til udbytte 600.000 0
Egenkapital i alt 1.238.303 1.107.968
Hensættelse til udskudt skat 36.042 34.565
Hensatte forpligtelser i alt 36.042 34.565
Leverandører af varer og tjenesteydelser 79.185 57.420
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 121.634
Skyldig selskabsskat 52.068 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 546.616 551.185
Periodeafgrænsningsposter 8.000 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 685.869 730.239
Gældsforpligtelser i alt 685.869 730.239
Passiver i alt 1.960.214 1.872.772

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager -2.675.902 -2.574.816
Pensionsbidrag -53.967 -256.635
Andre omkostninger til social sikring -31.725 -11.880
Andre personaleomkostninger 0 -1.667
  -2.761.594 -2.844.988

 

2. Skat af årets resultat

  2015 20134
  kr. kr.
Aktuel skat -40.068 -16.587
Ændring af udskudt skat -1.477 -8.011
Regulering skat tidligere år -1.781 -2.050
  -43.326 -26.648

 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en sambeskatning, hvorved der er solidarisk hæftelse for betaling af selskabsskatter, samt visse kildeskatter indenfor sambeskatningskredsen fra og med indkomståret 2013 samt for kildeskat på renter, roylaties og udbytter, som forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Kirsten Handberg Holding ApS, der er administrationsselskab i sambeskatningen. Eventuelle senere korrektioner vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Revisionspåtegning MA Revision, statsautoriserede revisorer Ragnagade 7, st. tv. 2100 København Ø 167231342015-01-012015-12-31 167231342015-01-012015-12-311 167231342015-01-012015-12-310 167231342014-01-012014-12-31 167231342015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 167231342014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 167231342015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 167231342014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 167231342015-12-31 167231342014-12-31 iso4217:DKK