H. B. FINANS ApS

Havnevej 61

4500 Nykøbing Sj


Årsrapport

1. oktober 2014 - 30. september 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/02/2016
Henrik Bergenholtz
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenH. B. FINANS ApS
Havnevej 61
4500 Nykøbing Sj
Telefonnummer:50718689
CVR-nr:16948705
Regnskabsår:01/10/2014 - 30/09/2015
RevisorCENTRUM REVISION ODSHERRED APS REGISTREREDE REVISORER
Klintevej 33
Nykøbing Sj
DK Danmark
CVR-nr:89886112
P-enhed:1003631466

Ledelsespåtegning

Direktøren har dags dato aflagt årsrapporten 2014/2015 for H. B. Finans ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af
selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Nykøbing Sj., den 20/02/2016

Direktion
Henrik Bergenholtz


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

På den ordinære generalforsamling vil det blive besluttet, at regnskabet ikke skal undergives
revision i fremtiden.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i H. B. Finnas ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for selskabet for perioden 1. oktober 2014 - 30. september 2015 på
grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver med opstilling af finansielle
oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante
bestemmelser i revisorlovens etiske regler for revisorer, herunder
principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetance og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er
vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet
os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion
om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Nykøbing Sj., 20/02/2016Jørgen Egeskov
registreret revisor
CENTRUM REVISION ODSHERRED APS REGISTREREDE REVISORER
CVR: 89886112

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet beskæftiger sig med finansiering og ejendomsudlejning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har indtil regnskabsårets udgang været en stabil udvikling.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles
pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 

Resultatopgørelse

Bruttoresultat
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt der juridisk er grundlag for herfor inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til markedsføring, administration og lokaler mv.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirerne er optaget til dagskurs.

 

Materielle anlægsaktiver

Ejendommen indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Ejendommen afskrives liniært over 50 år.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes til den nominelle værdi.
 

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Nettoomsætning 100.800
Eksterne omkostninger -38.510 -7.862
Bruttoresultat 62.290 -7.862
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -28.412
Resultat af ordinær primær drift 33.878 -7.862
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 32.895 238.780
Øvrige finansielle omkostninger -26.099 -1.584
Ordinært resultat før skat 40.674 229.334
Skat af årets resultat -16.309 -56.570
Årets resultat 24.365 172.764
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 24.365 172.764
I alt 24.365 172.764

Balance 30. september 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.391.648
Materielle anlægsaktiver i alt 1.391.648
Andre værdipapirer og kapitalandele 732.937 507.757
Finansielle anlægsaktiver i alt 732.937 507.757
Anlægsaktiver i alt 2.124.585 507.757
Likvide beholdninger 219.171 448.685
Omsætningsaktiver i alt 219.171 448.685
Aktiver i alt 2.343.756 956.442

Balance 30. september 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 624.911 648.546
Egenkapital i alt 824.911 848.546
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.000 10.000
Skyldig selskabsskat 72.125 96.216
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 1.345.020 1.680
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Deposita 91.700
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.518.845 107.896
Gældsforpligtelser i alt 1.518.845 107.896
Passiver i alt 2.343.756 956.442

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig pensions-, kautions-, eller andre økonomiske forpligtelser som ikke fremgår af balancen eller de øvrige noter til årsrapporten.
 

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

3. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Selskabet har købt ejendom af selskabets ejer og direktør.

 

false 01/10/2013 30/09/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Jørgen Egeskov Klintevej 33 4500 Nykøbing Sj. 169487052014-10-012015-09-30 169487052014-10-012015-09-301 169487052014-10-012015-09-300 169487052013-10-012014-09-30 169487052014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 169487052013-10-012014-09-30fsa:RetainedEarningsMember 169487052015-09-30 169487052014-09-30 iso4217:DKK