E-CON ApS

Jeppe Åkjærs Vej 22

9200 Aalborg SV


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2018
Jakob Vangsgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenE-CON ApS
Jeppe Åkjærs Vej 22
9200 Aalborg SV
Telefonnummer:60180000
CVR-nr:26884896
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseSparekassen Vendsyssel
Algade 42
9000 Aalborg
Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for E-Con ApS.    
    
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.    
    
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.    
    
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse om de
forhold, beretningen omhandler.    
    
Ledelsen foreslår fravalg af revisionspligt for regnskabsåret 2017. Det er ledelsens vurdering, at    
selskabet opfylder betingelserne herfor. Selskabets vedtægter er tilrettet i overensstemmelse hermed.    
    
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.    
    
 


Aalborg SV, den 31/05/2018

Direktion
Jakob Brix Vangsgaard
Adm. direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen foreslår fravalg af revisionspligt for regnskabsåret 2018. Det er ledelsens vurdering, at
selskabet opfylder betingelserne herfor. Selskabets vedtægter er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

E-Con ApS beskæftiger sig med konsulent- og vikarbureau indenfor bogholderi, regnskab  og økonomistyring

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

E-Con ApS kom ud af regnskabsåret 2017 med et overskud på kr. 1.391 som var ventet, men ikke tilfredsstillende. Igangsatte aktiviteter ventes at have positiv effekt på regnskabsresultatet i 2018.   

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsenligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

      
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsovens bestemmelser for regnskabsklasse B.      
      
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.      
      
Generelt      
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomhedens som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.


Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.      
 

 

Resultatopgørelse
 

Bruttofortjeneste      
Selskabet anvender bestemmelserne i årsregnskabslovens §32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst. Bruttofortjenesten er et sammendrag af nettoomsætning, samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger      
      
Andre eksterne omkostninger      
Andre ekstrene omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler      
      
Finansielle poster      
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder evt. renteindtægter og renteomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gælde og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelse ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.      
      
Skat af årets resultat      
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

Værdipapirer      
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs)på balancedagen.      
      
Materielle anlægsaktiver      
Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200+moms pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.      
      
Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg og driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkummulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid      
      
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.      
      
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  5-10 år.     
      
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.      
      
Tilgodehavender      
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.      
      
Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)       
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.      
      
Selskabsskat og udskudt skat      
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes af blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.     
      
Gældsforpligtelser      
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 292.340 308.117
Personaleomkostninger -275.262 -276.554
Resultat af ordinær primær drift 17.078 31.563
Andre finansielle indtægter 971 2.116
Øvrige finansielle omkostninger -16.658 -13.390
Ordinært resultat før skat 1.391 20.289
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 1.391 20.289
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 1.391 20.289
I alt 1.391 20.289

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 42.880 65.050
Finansielle anlægsaktiver i alt 42.880 65.050
Anlægsaktiver i alt 42.880 65.050
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 54.722 28.870
Igangværende arbejder for fremmed regning 98.250 99.380
Tilgodehavende skat 1.306 1.093
Andre tilgodehavender 11.038 0
Periodeafgrænsningsposter 19.679 12.733
Tilgodehavender i alt 184.995 142.076
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 0
Likvide beholdninger 0 0
Omsætningsaktiver i alt 184.995 142.076
Aktiver i alt 227.875 207.126

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -90.518 -91.910
Egenkapital i alt 34.482 33.090
Gæld til banker 166.774 149.567
Langfristede gældsforpligtelser i alt 166.774 149.567
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 26.157 23.742
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 462 727
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 26.619 24.469
Gældsforpligtelser i alt 193.393 174.036
Passiver i alt 227.875 207.126

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 -91.909 33.091
Årets resultat 1.391 1.391
Egenkapital, ultimo 125.000 -90.518 34.482
false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Jakob Vangsgaard Jeppe Aakjærs Vej 22 9200 Aalborg SV 268848962017-01-012017-12-31 268848962017-01-012017-12-310 268848962016-01-012016-12-31 268848962017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 268848962016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 268848962017-12-31 268848962016-12-31 268848962017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 268848962017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 268848962017-01-01 268848962017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 268848962017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 268848962017-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK