VV ADMINISTRATION ApS

Vestervænget 13

8832 Skals


Årsrapport

1. oktober 2014 - 30. september 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/02/2016
Frede Kragh
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenVV ADMINISTRATION ApS
Vestervænget 13
8832 Skals
Telefonnummer:23213295
CVR-nr:33493126
Regnskabsår:01/10/2014 - 30/09/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1/10 2014 til 30/9 2015 for VV Administration ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Direktionen har fravalgt revision af årsrapporten for i år og kommende regnskabsår.
Det erklæres, at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Skals, den 01/02/2016

Direktion
Frede Kragh


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen har fravalgt revision af årsrapporten for i år og kommende regnskabsår.
Det erklæres, at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med bogføring og administration..

 

Den økonomiske udvikling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2014/15  udviser et overskud på kr. 26.915.

 

Selskabets egenkapital udgør pr. 30. september 2015 kr 138.685.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse  B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtigelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, er vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
indregnes i resultatopgørelses, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted og indregnes excl. moms og med fradrag af rabetter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med at arbejdes udføres.
I henhold til årsregnskabslovens § 32 vises alene bruttofortjenesten i det eksterne regnskab.

Direkte omkostninger
omfatter honorarer for arbejde udført af en ektern virksomhed.

Personlaeomkostninger
omfatter lønninger og andre lønafhængige omkostninger.

Andre ekterne omkostninger
omfatter omkostninger til bildrift, salgs, og administrationsomkostninger og tab på debitorer.

Finansielle indtægter og -omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skatter
Årets skat, som består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat eller skatteaktiv, samt regulering af skat fra tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt aconto skat.
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
 

Balance

Balancen

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver
omfatter værdien af det beregnede skatteaktiv ved regnskabsårets udløb.

Materielle anlægsaktiver
værdiansættes  til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger på aktivets kostpris med tillæg af eventuel opskrivning og med fradrag af scrapværdi. Aktivernes forventede brugstider fastsættes efter følgende principper:

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender
værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab efter individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter
indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnes til kostpris.

Passiver

Andre finansielle forpligtelser
værdiansættes til den nominelle restgæld på balancedagen.

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Nettoomsætning 380.031
Bruttoresultat 267.868 231.187
Personaleomkostninger 1 -181.921 -144.683
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -47.172 -47.172
Resultat af ordinær primær drift 38.775 39.332
Øvrige finansielle omkostninger -3.577 -7.379
Ordinært resultat før skat 35.198 31.953
Skat af årets resultat 2 -8.283 -8.774
Årets resultat 26.915 23.179
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 26.915 23.179
I alt 26.915 23.179

Balance 30. september 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 174.709 221.881
Materielle anlægsaktiver i alt 174.709 221.881
Anlægsaktiver i alt 174.709 221.881
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17.250 5.625
Igangværende arbejder for fremmed regning 20.000
Andre tilgodehavender 10.749 18.352
Tilgodehavender i alt 27.999 43.977
Likvide beholdninger 138.159 65.669
Omsætningsaktiver i alt 166.158 109.646
Aktiver i alt 340.867 331.527

Balance 30. september 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 80.000 80.000
Overført resultat 58.685 31.771
Egenkapital i alt 4 138.685 111.771
Hensættelse til udskudt skat 16.098 12.324
Hensatte forpligtelser i alt 16.098 12.324
Gæld til banker 32.796 77.257
Skyldig selskabsskat 4.309
Langfristede gældsforpligtelser i alt 37.105 77.257
Gæld til banker 48.000 48.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 100.979 82.175
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 148.979 130.175
Gældsforpligtelser i alt 186.084 207.432
Passiver i alt 340.867 331.527

Noter

1. Personaleomkostninger

 

  2014/15 2013/14
  kr. t.kr.
Løn og gager 174.034 138.650

Andre omkostninger til social sikring

7.887 3.033
  181.921

144.683

Antal ansatte 1 1

 

2. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. t.kr.
Aktuel skat 4.309 0
Ændring af udskudt skat 3.774 8.774
Regulering vedrørende tidligere år 200 0
  8.283 8.774

 

3. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 8 stk. a 10.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

 

 

 

 

 

  

  

 

  kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Aktiekapital 28.01.2011. 80.000
Tilgang 0
Aktie-/anpartskapital ultimo 80.000

 

 

  

  

 

 

 

4. Egenkapital i alt

12.766 Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 0 31.770 0 111.770
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 26.915 0 26.915
Egenkapital ultimo 80.000 0 58.685 0 138.685

 

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Gæld til pengeinstitut, kr. 80.796 er sikret ved tinglyst ejendomsforbehold i tekniske anlæg og maskiner, bogført til kr. 174.709.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Frede Kragh, Skals

Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter:

 

false 01/10/2013 30/09/2014 Ingen bistand Frede Kragh Vestervænget 13 8832 Skals 334931262014-10-012015-09-30 334931262014-10-012015-09-300 334931262013-10-012014-09-30 334931262014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 334931262013-10-012014-09-30fsa:RetainedEarningsMember 334931262015-09-30 334931262014-09-30 iso4217:DKK