ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S

Brinck Seidelins G 14-16

9800 Hjørring


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/01/2017
Birte Dyrberg
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S
Brinck Seidelins G 14-16
9800 Hjørring
Telefonnummer:98900977
Fax:98910177
CVR-nr:21789046
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseSparekassen Vendsyssel
9760 Vrå
RevisorREVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Læsøvej 5
9800 Hjørring
DK Danmark
CVR-nr:15137371
P-enhed:1008783795

Ledelsespåtegning

Denne interne årsrapport er, bortset fra yderligere specifikationer og oplysninger, i over-         
ensstemmelse med den eksterne årsrapport for Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S         
for 2016, som vi har forsynet med følgende ledelsespåtegning:         
         
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar  - 31. december 2016 for          
Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S.         
         
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.         
         
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,         
passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelses-         
beretningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.         
         
Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelserne         
herfor         
         
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hjørring, den 25/01/2017

Direktion
Birte DyrbergBestyrelse
Ove Christian Ellehave Jessen
Birte Dyrberg
Jørgen Torpe Kann

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Advokatfirmaet Dyrberg &Partnere A/S for regn-
skabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring
og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af fi-
nansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overenstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante
bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, her-
under principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er an-
vendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med
sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de
oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor in-
gen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven.Hjørring, 25/01/2017Tage Kielsgaard Rasmussen
Statsautoriseret revisor
REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 15137371

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
I forhold til sidste regnskabsår har der ikke fundet væsentlige ændringer sted

          
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling       
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes       
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes      
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.      
      
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele      
vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt.      
      
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske      
fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amoriseret kostpris, hvorved der ind-
regnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amoriseret kostpris opgøres som op-
rindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumule-
rede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgåes
årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes
ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere gen-      
indvindingsværdi.      

 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning      
Nettoomsætningen ved advokatrådgivning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydel-      
sen til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl.       
moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.      
       
Andre eksterne omkostninger 
     
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, admi-      
nistration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.      

 

Finansielle poster      
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger.      
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb,      
der vedrører regnskabsåret.      
      
Skat af årets resultat      
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes      
i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på      
egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.      

      
      
      
      
 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver      
      
Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Good-      
will afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år      
regnet fra 1. januar 2004.      
      
Materielle anlægsaktiver      
      
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.      
      
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet      
brugstid.      
      
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen      
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.      
      
Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes for-      
ventede brugstider og restværdi herefter:      
                                                                   Brugstid        Restværdi
      
  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar    4 -10 år              0
  Indretning lejede lokaler                                 20 år             0
      
      
Aktiver med en kostpris på under 13 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resul-      
tatopgørelsen i anskaffelsesåret.      
      
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskel-      
len mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige       
værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under      
afskrivninger.       
 

Tilgodehavender      
      
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel       
værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.      
      
Periodeafgrænsningsposter      
      
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger      
vedrørende efterfølgende regnskabsår.      
      
Udbytte      
      
Udbytte som forventes udbetalt for året, indregnes som en gældsforpligtelse.      
      
      
Skyldig skat og udskudt skat      
      
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som      
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skatte-      
pligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.      
      
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæs-      
sig værdi af aktiver og forpligtelser.      

Udskudt skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselberettiget skattemæssigt
underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved
udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligt-
elser indenfor samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balance-
dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som
aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

 

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 2.307.978 3.376.170
Personaleomkostninger 1 -2.547.146 -3.329.153
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -56.440 -47.599
Resultat af ordinær primær drift -295.608 -582
Andre finansielle indtægter 650 1.452
Øvrige finansielle omkostninger -29 -3.039
Ordinært resultat før skat -294.987 -2.169
Skat af årets resultat 3 60.328 2.762
Årets resultat -234.659 593
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -234.659 593
I alt -234.659 593

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 0 0
Grunde og bygninger 36.764 42.157
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 205.407 150.363
Materielle anlægsaktiver i alt 5 242.171 192.520
Anlægsaktiver i alt 242.171 192.520
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 238.757 607.682
Udskudte skatteaktiver 45.166
Tilgodehavende skat 14.000 10.105
Andre tilgodehavender 216.883 228.929
Periodeafgrænsningsposter 87.463 91.539
Tilgodehavender i alt 602.269 938.255
Likvide beholdninger 264.652 762.618
Omsætningsaktiver i alt 866.921 1.700.873
Aktiver i alt 1.109.092 1.893.393

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 677.000 677.000
Overført resultat -298.462 -63.803
Egenkapital i alt 378.538 613.197
Hensættelse til udskudt skat 0 15.224
Hensatte forpligtelser i alt 0 15.224
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 730.554 1.264.972
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 730.554 1.264.972
Gældsforpligtelser i alt 730.554 1.264.972
Passiver i alt 1.109.092 1.893.393

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 677.000 -63.803 0 613.197
Betalt udbytte 0 0
Årets resultat -234.659 0 -234.659
Egenkapital, ultimo 677.000 -298.462 0 378.538

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 2.468.050 3.183.993
Pensionsbidrag 223.825 254.919
Andre omkostninger til social sikring 38.585 43.639
Lønrefusioner -183.314 -153.398
  2.547.146 3.329.153
Antal ansatte 5 5

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

 

  2016 2015
  kr. kr.
Goodwill 0 0
Indretning lejede lokaler 5.393 5.393
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 51.047 42.206
  56.440 47.599

 

3. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 0 3.895
Ændring af udskudt skat -60.390 -6.678
Regulering vedrørende tidligere år 62 21
2.342 -60.328 -2.762

 

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill.
  kr.
Kostpris primo 1.000.000
Tilgang 0
Afgang -0
Kostpris ultimo 1.000.000
   
Af- og nedskrivning primo -950.000
Årets afskrivning -50.000
Af- og nedskrivning ultimo -1.000.000
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0
 

5. Materielle anlægsaktiver i alt

  Indretning lejede lokaler Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 107.860 866.642
Tilgang 0 106.091
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 107.860 972.733
     
     
Af- og nedskrivning primo -65.703 -716.279
Årets afskrivning -5.393 -51.047
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -71.096 -767.326
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 36.764 205.407
 

 

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Leasingforpligtelse:     
     
Årlig leje :   kr. 37.200
Samlet restforpligtelse kr  27.126
     
     
 

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum       
5% af stemmerne eller af aktiekapitalen:       
       
Advokat Birte Dyrberg       
Tvevangvej 105, 9800 Hjørring       
       
 

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

 

Der har været samhandel med direktør Birte Dyrberg, idet hun har lejet lokaler ud til       
selskabet. Samhandelen er foregået på markedsmæssige vilkår.       
 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Tage Kielsgaard Rasmussen ApS Læsøvej 5 9800 Hjørring 217890462016-01-012016-12-31 217890462016-01-012016-12-311 217890462016-01-012016-12-310 217890462016-01-012016-12-310 217890462016-01-012016-12-311 217890462016-01-012016-12-312 217890462015-01-012015-12-31 217890462016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217890462015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217890462016-12-31 217890462015-12-31 217890462016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 217890462016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 217890462016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 217890462016-01-01 217890462016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 217890462016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217890462016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 217890462016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217890462016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK