NIELS WINTHER APS

Jacob Adelborgs Allé 36

8240 Risskov


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/06/2017
Niels Winther
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNIELS WINTHER APS
Jacob Adelborgs Allé 36
8240 Risskov
Telefonnummer:51244768
CVR-nr:19588335
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2016 - 31 december 2016 for Niels Winther ApS.

 

Årsrapporten er udarbejdet af direktionen og aflagt i overenstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og efter dennes opfattelse, giver årsregnskabet et retvisende billede af regnskabets aktiver og passiver, financielle stilling og resultat.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter direktionens opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

 

I følge selskabets vedtægter skal årsrapporten ikke revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Risskov, den 14/06/2017

Direktion
Niels Winther
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteten har været rådgivning. Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende.

 

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke intruffet begivenheder, som ville kunne forrykke selskabets financielle stilling væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Indtægter og udgifter medtages i takt med, at disse indtjenes henholdsvis afholdes.

 

Bruttoomsætning indeholder nettoomsætning og ændring af værdi af igangværende arbejder

 

Årets aktuelle skatter indregnes i resultatopgørelsen. Der er ikke udskudte skatter.

 

Alle beløb er i danske kroner.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 2.786
Bruttoresultat 2.786
Resultat af ordinær primær drift 2.786
Ordinært resultat før skat 2.786
Skat af årets resultat -613
Årets resultat 2.173
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 2.173
I alt 2.173

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 65.219
Igangværende arbejder for fremmed regning 80.000
Tilgodehavende skat 1.387
Tilgodehavender i alt 146.606
Likvide beholdninger 202.491
Omsætningsaktiver i alt 349.097
Aktiver i alt 349.097

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000
Overført resultat 213.707
Egenkapital i alt 338.707
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 10.390
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10.390
Gældsforpligtelser i alt 10.390
Passiver i alt 349.097
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Niels Winther Jacob Adelborgs Alle 36 8240 Risskov 195883352016-01-012016-12-31 195883352016-01-012016-12-310 195883352016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 195883352016-12-31 iso4217:DKK