CHR. BÆKGAARD ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/06/2015
Chr. Bækgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCHR. BÆKGAARD ApS
Ved Dammen 9
9220 Aalborg Øst
Telefonnummer:98151010
CVR-nr:69620728
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseHandelsbanken
Jernbanegade 4
9000 Aalborg
RevisorRevisionsfirmaet Johs Møller
Maren Hemmings Vej 4
9000 Aalborg

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2014 for Chr. Bækgaard ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Aalborg, den 01/06/2015

Direktion
Christian Bækgaard
Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i CHR. BÆKGAARD ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for CHR. BÆKGAARD ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Vi gør opmærksom på, at selskabet ikke har angivet og afregnet merværdiafgift rettidigt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Aalborg, 01/06/2015Johs Møller
statsautoriseret revisor
Revisionsfirmaet Johs Møller

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er kloak- og entreprenørvirksomhed, flytteforretning samt opmagasinering af møbler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Til bedømmelse af selskabets resultat samt den økonomiske stilling pr 31. december 2014 henvises til efterfølgende årsregnskab.

Selskabets ledelse anser det opnåede resultat af den løbende drift for utilfredsstillende.

 

Der forventes en forbedret indtjening fra den løbende drift i det kommende regnskabsår.


Usikkerhed ved indregning og måling
Efter ledelsens vurdering er der ikke usikkerheder ved indregning og måling af de forskellige regnskabsposter.
 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentlig vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling


I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen inderegnes lideledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Bruttofortjeneste
Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabsloven § 32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger i til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
 

Balance

Materielle anlægsaktiver:
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel, inventar  måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger  90 år
Tekniske anlæg og maskiner  5 - 10 år
Andre anlæg, driftsmateriel
og inventar  3 - 20  år

 

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige værdi for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.


Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger består af grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

 

Kostprisen for grunde og bygninger til videresalg og igangværende arbejde for egen regning omfatter grund, entreprisesum og renteomkostninger.

 

I kostprisen indgår omkostninger til anskaffelse af grund samt tillæg af efterfølgende opførelsesomkostninger.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder
Igangværende arbejde for fremmed regning værdiansættes i henhold til produktionsprincippet, hvorved den i forhold til færdiggørelsesgraden opgjorte andel af avancen indtægtsføres i resultatopgørelsen. Heri fragår a'conto faktureringer samt reserverationer mod forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.310.901 1.570.073
Personaleomkostninger 1 -894.471 -1.005.450
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -368.258 -391.331
Resultat af ordinær primær drift 48.172 173.292
Øvrige finansielle omkostninger -475.232 -293.460
Ordinært resultat før skat -427.060 -120.168
Skat af årets resultat 2 80.313 84.130
Årets resultat -346.747 -36.038
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -346.747 -36.038
I alt -346.747 -36.038

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Grunde og bygninger 14.047.369 9.397.963
Produktionsanlæg og maskiner 255.762 457.529
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 123.486 140.694
Materielle anlægsaktiver i alt 3 14.426.617 9.996.186
Anlægsaktiver i alt 14.426.617 9.996.186
Råvarer og hjælpematerialer 25.000 25.000
Varer under fremstilling 0 2.507.385
Fremstillede varer og handelsvarer 1.152.709 1.737.164
Varebeholdninger i alt 1.177.709 4.269.549
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 256.412 92.478
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
Udskudte skatteaktiver 164.443 84.130
Andre tilgodehavender 0 173.642
Tilgodehavender i alt 420.855 350.250
Likvide beholdninger 0 306.460
Omsætningsaktiver i alt 1.598.564 4.926.259
Aktiver i alt 16.025.181 14.922.445

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 1.013.562 1.360.309
Egenkapital i alt 4 1.213.562 1.560.309
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 8.509.178 5.564.862
Gæld til banker 170.000 370.000
Kreditinstitutter i øvrigt 1.490.667 1.576.667
Langfristede gældsforpligtelser i alt 5 10.169.845 7.511.529
Gæld til realkreditinstitutter 43.028 42.828
Gæld til banker 1.417.529 3.528.549
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 86.000 86.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 129.936 141.827
Anden gæld 960.692 143.112
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 2.004.589 1.908.291
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.641.774 5.850.607
Gældsforpligtelser i alt 14.811.619 13.362.136
Passiver i alt 16.025.181 14.922.445

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 713.165 787.604
Pensionsbidrag 47.931 100.170
Andre omkostninger til social sikring 133.375 117.676
  894.471 1.005.450

 

2. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 80313 35.084
Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år 0 49.046
  80313 84.130

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 9.500.852 2.290.011 344.196
Tilgang 4.749.502 49.187 0
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 14.250.354 2.339.198 344.196
       
       
Af- og nedskrivning primo -102.889 -1.832.482 -203.502
Årets afskrivning -100.096 -250.954 -17.208
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -202.985 -2.083.436 -220.710
       
Regnskabsmæssig værdi ultimo 14.047.369 255.762 123.486

 

Ejendomsværdi 31-12-2014 kr. 4.228.800

 

4. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 200.000 1.360.309 0 1.560.309
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 -346.747 0 -346.747
Egenkapital ultimo 200.000 1.013.562 0 1.213.562

 

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Gæld til realkreditinstitutter 8.862.398 353.220 8.509.178 6.454.321
Gæld til banker 370.000 200.000 170.000 0
Kreditinstitutter i øvrigt 1.576.667 86.000 1.490.667 1.138.000
  10.806.065 639.220 10.169.845 7.592.321

 

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der tinglyst pant i følgende ejendomme:
  nom. t.kr 2.000 i Overvejen  11, matr. nr. 36F, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til  t.kr. 2.502.
  nom. t.kr 2.000 i Overvejen  31, matr. nr. 2 bi, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til  t.kr. 2.954.
  nom. t.kr 2.000 i Overvejen  33, matr. nr. 2 bk, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til  t.kr. 2.954.
  nom. t.kr 2.100 i Overvejen  19, matr. nr. 2 bc, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til  t.kr. 2.372.  
  nom. t.kr 2.100 i Overvejen  21, matr. nr. 2 bd, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til t.kr. 2.354.

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut er der tinglyst pant i ejendom Overvejen 9, matr.  nr. 36C, Uttrup, Aalborg Jorder bogført til t.kr. 911. 

Til sikkerhed for gæld til private er der tinglyst pantebreve i følgende ejendomme: 
Overvejen 31 og 33 bogført til i alt t. kr. 5.908.

 

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Chr. Bækgaard, Ved Dammen 11 A,9220 Aalborg Øst.

01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning Johs Møller Maren Hemmings Vej 4 9000 Aalborg 696207282014-01-012014-12-31 696207282014-01-012014-12-311 696207282014-01-012014-12-310 696207282013-01-012013-12-31 696207282014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 696207282013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 696207282014-12-31 696207282013-12-31 iso4217:DKK