TORBEN UTZON REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS

Søren Frichs Vej 38K, 1 25

8230 Åbyhøj


Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
18/11/2016
Torben Utzon
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTORBEN UTZON REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS
Søren Frichs Vej 38K, 1 25
8230 Åbyhøj
Telefonnummer:87301100
CVR-nr:41777613
Regnskabsår:01/10/2015 - 30/09/2016
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning      
      
Selskabets ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Torben Utzon Revision, Registrerede Revisorer ApS.      
      
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.      
      
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

 

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.     
      
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Åbyhøj, den 18/11/2016

Direktion
Torben Utzon
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision for det kommende regnskabsår, idet betingelserne herfor anses for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er bogføring, revision, økonomisk rådgivning og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2015/16 udviser et resultat efter skat på kr. 16.570. Resultatet overføres til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 823.984.

 

Resultatet anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabårets afslutning der væsentligt påvirker selskabets økonomiske stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.
 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.      
      
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.      
      
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.      
      
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.      
     

Resultatopgørelse

 

Bruttofortjeneste      
Bruttofortjeneste indeholder nettoomæstning med fradrag af eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, salg og transport.
      
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt kursregulering af obligationer.      
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.     
      
Afskrivninger    
Afskrivninger på driftsmidler er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede      
levetid. Afskrivningerne foretages efter denne betragtning over 5 år.      
      
Småanskaffelser under 12.800 kr. udgiftsføres straks.      
 

Skat af årets resultat      
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i  resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.      
      
Aktuelle Skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.      
      
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.      
      
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.      
 

Balance

Materielle anlægsaktiver      
Udgifter til driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger      
      
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider på 5 år.      
      
Finansielle anlægsaktiver     
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter danske realkreditobligationer. Værdipapirer medtages til børsværdien på balancedagen.     
      
Tilgodehavender      
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.      
      
Periodeafgrænsningsposter      
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsning måles til kostpris.      
      
Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Udbytte      
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises i en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 310.593 327.001
Personaleomkostninger 1 -305.009 -351.648
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 5.584 -24.647
Andre finansielle indtægter 2 15.670 13.926
Øvrige finansielle omkostninger 3 -18 -16.352
Ordinært resultat før skat 21.236 -27.073
Ekstraordinære indtægter 65.000
Ekstraordinært resultat før skat 21.236 37.927
Skat af årets resultat 4 -4.666 -8.907
Årets resultat 16.570 29.020
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 16.570 29.020
I alt 16.570 29.020

Balance 30. september 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 285.453 250.516
Deposita 15.428 15.428
Finansielle anlægsaktiver i alt 300.881 265.944
Anlægsaktiver i alt 300.881 265.944
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 71.625 42.460
Igangværende arbejder for fremmed regning 40.000 0
Udskudte skatteaktiver 436 174
Andre tilgodehavender 6.494 1.038
Periodeafgrænsningsposter 8.857 10.279
Tilgodehavender i alt 127.412 53.951
Likvide beholdninger 496.710 615.155
Omsætningsaktiver i alt 624.122 669.106
Aktiver i alt 925.003 935.050

Balance 30. september 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 698.984 682.414
Egenkapital i alt 823.984 807.414
Andre hensatte forpligtelser 24.375 29.375
Hensatte forpligtelser i alt 24.375 29.375
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 8.410
Skyldig selskabsskat 3.888 3.732
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 66.206 32.279
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 6.550 53.840
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 76.644 98.261
Gældsforpligtelser i alt 76.644 98.261
Passiver i alt 925.003 935.050

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Løn og gager 268.973 320.885
Pensionsbidrag 26.118 26.118
Andre omkostninger til social sikring 9.918 4.645
  305.009 351.648

 

2. Andre finansielle indtægter

  2015/16 2014/15
  kr. kr.

Renteindtægter, obligationer

9.279 13.920
Renteindtægter, Bank 0 0
Renteindtægter, Skat 6 6
Kursgevinst, obligationer 6.392 0

 

15.670 13.926

 

3. Øvrige finansielle omkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Renteudgifter, Skat 18 1
Renteudgifter, bank 0 8
Renteudgifter, kreditorer 0 3
Kurstab, obligationer 0 16.340
  18 16.352

 

4. Skat af årets resultat

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Aktuel skat 4.928 8.460
Ændring af udskudt skat -262 447
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  4.666 5.843

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser og ingen aktiver er pantsat.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Torben Utzon, Ingerslevs Boulevard 25, 4. tv., 8000 Århus C

Nærtstående parter

Torben Utzon (direktør)

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

false false false false true 01/10/2014 30/09/2015 Ingen bistand Torben Utzon Søren Frichs Vej 38K, kontor 25 8230 Åbyhøj 417776132015-10-012016-09-30 417776132015-10-012016-09-300 417776132014-10-012015-09-30 417776132015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 417776132014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 417776132016-09-30 417776132015-09-30 iso4217:DKK