LØ ERHVERV ApS

Sønderbro 10

8310 Tranbjerg J


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/05/2018
Lynge Østergaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLØ ERHVERV ApS
Sønderbro 10
8310 Tranbjerg J
Telefonnummer:86296667
Fax:86296697
CVR-nr:28854145
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseJyske Bank

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags aflagt årsrapport for 2017 for LØ Erhverv ApS.

 

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Tranbjerg J, den 15/05/2018

Direktion
Lynge Østergaard
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i ejendomsbesiddelser, ejendomsudvikling, regnskabs- og administrationsarbejde.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for året udviste et underskud på kr. 6.009 og egenkapitalen udgør herefter kr. 3.454.404.

 

Årets resultat er som forventet og anses som tilfredsstillende.

 

For 2018 er der forventning om et positivt resultat.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter statusdagen indtruffet hændelser, der efter direktionens mening svækker selskabets økonomiske stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter andre eksterne omkostninger til salg og administration.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og amortisering af realkreditlån.


Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter årets aktuelle skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt regulering til skatter for tidligere år.

Balance

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger.  
Kostprisen omfatter købsprisen samt omkostninger som direkte er tilknyttet anskaffelsen frem til tidspunktet, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end  den regnskabsmæssige værdi.  
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  
Tilgodehavender reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Kapitalandele i associeret virksomhed 
Indregnes til  kostpris. 
   
Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger og driftskreditter.


Selskabsskat og udskudt skat 
Selskabsskat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret  for betalte acontoskatter samt med tillæg/fradrag af renter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende på  balancedagen. For indeværende regnskabsår er anvendt en skattesats på 22%. 
 
Gældsforpligtelser 
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris. 
For kontantlån svarer dette til lånets restgæld, bortset fra låneomkostningerne. 
For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 266.983 396.988
Personaleomkostninger 1 -270.530 -240.615
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -31.271 -85.801
Resultat af ordinær primær drift -34.818 70.572
Andre finansielle indtægter 50.472 242.626
Øvrige finansielle omkostninger -31.367 -80.566
Ordinært resultat før skat -15.713 232.632
Skat af årets resultat 2 9.704 4.878
Årets resultat -6.009 237.510
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -6.009 237.510
I alt -6.009 237.510

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Grunde og bygninger 3.346.009 3.402.279
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 130.000 105.001
Materielle anlægsaktiver i alt 3 3.476.009 3.507.280
Kapitalandele i associerede virksomheder 65.000 65.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 1.292.865
Finansielle anlægsaktiver i alt 65.000 1.357.865
Anlægsaktiver i alt 3.541.009 4.865.145
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 161.844 223.290
Igangværende arbejder for fremmed regning 150.000 115.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.000.000 1.000.000
Tilgodehavende skat 2.000 0
Tilgodehavender i alt 1.313.844 1.338.290
Likvide beholdninger 366.988 17.282
Omsætningsaktiver i alt 1.680.832 1.355.572
Aktiver i alt 5.221.841 6.220.717

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 125.000 125.000
Overført resultat 3.329.404 3.335.413
Egenkapital i alt 3.454.404 3.460.413
Hensættelse til udskudt skat 90.649 100.352
Hensatte forpligtelser i alt 90.649 100.352
Gæld til realkreditinstitutter 1.350.405 1.485.279
Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.350.405 1.485.279
Gæld til banker 0 511.593
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 105.694 248.695
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 220.689 414.385
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 326.383 1.174.673
Gældsforpligtelser i alt 1.676.788 2.659.952
Passiver i alt 5.221.841 6.220.717

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Løn og gager -241.6695 -196.045
Fri bil 30.480 30.480
Pensionsbidrag -49.354 -49.108
Skattefrie godtgørelser -409 -12.665
Personaleomkostninger -1.890 -10.838
Dataomkostninger -680 -599
Lønrefusion 0 5.016
Andre omkostninger til social sikring -7.008 -6.856
  -270.530 -240.615

 

Der har i årets løb gennemsnitlig været 1,1 ansat.

 

 

2. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 9.704 3.327
Regulering vedrørende tidligere år 0 1.551
  9.704 4.878

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 4.077.517 340.621
Tilgang 0 0
Afgang -0 -0
Kostpris ultimo 4.077.517 340.621
     
Af- og nedskrivning primo -675.238 -235620
Årets afskrivning -56.270 24.999
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -731.508 -210.621
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.346.009 130.000
 

 

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Kaution overfor DLR for Tagensvej ApS. Restgæld 31/12 2017 udgør kr. 27.578.000.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ejerpantebrev kr. 2.020.000 i Vestergade 15, Kjellerup er stillet til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank A/S.

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Lynge Østergaard Sønderbro, 10 8310 Tranbjerg J 288541452017-01-012017-12-31 288541452017-01-012017-12-310 288541452016-01-012016-12-31 288541452017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288541452016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288541452017-12-31 288541452016-12-31 iso4217:DKK