GHIT ApS

Ilfordvej 8

2300 København S


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/05/2016
Gustav Hvilsted
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenGHIT ApS
Ilfordvej 8
2300 København S
CVR-nr:32780431
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorJST Revision
Edvard Thomsens Vej 63, 3 1
2300 København S
DK Danmark
CVR-nr:26344735
P-enhed:1008803230

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for GHIT ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.

 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 18/05/2016

Direktion
Gustav HvilstedDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i GHIT ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for GHIT ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, 18/05/2016Jan Storgaard
Registreret revisor
JST Revision
CVR: 26344735

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner (DKK).

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til pension og social sikring o.l. for virksomhedens medarbejdere.  

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

 

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet Holdepladsen ApS er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

 

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet, indregnes i balancen som "Selskabsskat".

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:


Goodwill           Brugstid 5 år   Restværdi 0 kr.


Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten "Afskrivninger".

 

Aktiver med en kostpris under 12 t.kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger".

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

 

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indeværende år anvendte skattesats, 23,5 %.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

 

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 810.407 705.211
Personaleomkostninger 1 -571.774 -549.197
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 -100.000
Resultat af ordinær primær drift 238.633 56.014
Andre finansielle indtægter 34 1.477
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -5.766 -9.979
     Andre finansielle omkostninger -800 0
Ordinært resultat før skat 232.101 47.512
Skat af årets resultat 2 -54.732 -11.638
Årets resultat 177.369 35.874
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 100.000 35.000
Overført resultat 77.369 874
I alt 177.369 35.874

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 125.619 91.222
Tilgodehavender i alt 125.619 91.222
Likvide beholdninger 442.792 529.618
Omsætningsaktiver i alt 568.411 620.840
Aktiver i alt 568.411 620.840

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 79.508 2.139
Forslag til udbytte 100.000 35.000
Egenkapital i alt 3 259.508 117.139
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 109.668 332.764
Skyldig selskabsskat 54.732 36.138
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 144.503 134.799
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 308.903 503.701
Gældsforpligtelser i alt 308.903 503.701
Passiver i alt 568.411 620.840

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 495.185 472.003
Pensionsbidrag 72.000 72.000
Andre omkostninger til social sikring 4.589 5.194
  571.774 549.197

 

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 54.732 36.138
Ændring af udskudt skat 0 -24.500
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  54.732 11.638

 

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 2.139 35.000 117.139
Udloddet ordinært udbytte 0 0 -35.000 -35.000
Årets resultat 0 77.369 100.000 177.369
Egenkapital ultimo 80.000 79.508 100.000 259.508

 

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er levering af IT ydelser.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Holdepladsen ApS er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

 

Selskabet har herudover ingen eventualposter, udover hvad der allerede er oplyst i årsregnskabet.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet pant eller anden form for sikkerhed, udover hvad der er oplyst i årsregnskabet.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Erklæring om udvidet gennemgang Jan Storgaard Edvard Thomsens Vej 63 2300 København S 327804312015-01-012015-12-31 327804312015-01-012015-12-311 327804312015-01-012015-12-310 327804312014-01-012014-12-31 327804312015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312015-12-31 327804312014-12-31 iso4217:DKK