KYED BYG ApS

Bakkevænget 3

6000 Kolding


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/06/2017
Carsten Thomsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKYED BYG ApS
Bakkevænget 3
6000 Kolding
CVR-nr:30519426
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseSaxo Privatbank A/S
RevisorKROGH & THOMSEN I/S
Trehøjevej 1
7200 Grindsted
DK Danmark
CVR-nr:19154408
P-enhed:1014773394

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 for Kyed Byg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Kolding, den 23/06/2017

Direktion
Joachim Kyed Thomsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Kyed Byg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Kyed Byg ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Grindsted, 23/06/2017Lisbeth Jessen
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er at udføre håndværksmæssigt arbejde.

 

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 32.354, som er disponeret som anført i resultatopgørelsen. Balancen pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 212.579.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens levetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler er oplyst under eventualforpligtelser.

 

Bruttoresultat:

Virksomheden har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og øvrige omkostninger til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

 

Skat af årets resultat:

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat er beregnet med 22% af årets resultat reguleret for skattemæssige dispositioner.

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret på følgende levetid:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   5 - 8 år


Mindre nyanskaffelser u/kr. 12.900 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Gældsforpligtelser:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

 

Selskabsskat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktier og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Værdien af skatteaktiv er ikke medregnet.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 826.863 595.553
Personaleomkostninger 1 -692.562 -537.551
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -90.097 -113.518
Resultat af ordinær primær drift 44.204 -55.516
Andre finansielle indtægter 0 8.687
Øvrige finansielle omkostninger -12.598 -5.282
Ordinært resultat før skat 31.606 -52.111
Skat af årets resultat 3 748 4.568
Årets resultat 32.354 -47.543
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 100.000
Overført resultat 32.354 -147.543
I alt 32.354 -47.543

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 94.941 109.625
Materielle anlægsaktiver i alt 94.941 109.625
Deposita 2.400 2.400
Finansielle anlægsaktiver i alt 2.400 2.400
Anlægsaktiver i alt 97.341 112.025
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 307.046 225.148
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 52.170
Andre tilgodehavender 19.766 0
Periodeafgrænsningsposter 29.315 32.890
Tilgodehavender i alt 356.127 310.208
Likvide beholdninger 377.147 256.412
Omsætningsaktiver i alt 733.274 566.620
Aktiver i alt 830.615 678.645

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 87.579 55.225
Forslag til udbytte 0 100.000
Egenkapital i alt 212.579 280.225
Leverandører af varer og tjenesteydelser 253.053 114.909
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 25.268 38.601
Skyldig selskabsskat 8.000 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 331.715 244.910
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 618.036 398.420
Gældsforpligtelser i alt 618.036 398.420
Passiver i alt 830.615 678.645

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 55.225 100.000 280.225
Betalt udbytte 0 0 -100.000 -100.000
Årets resultat 0 32.354 0 32.354
Egenkapital, ultimo 125.000 87.579 0 212.579

 

 

Joachim Kyed Holding ApS ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

 

Selskabskapitalen er uændret siden stiftelsen.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. tkr.
     
Lønninger 660.089 520
Pensioner 22.823 11
Udgifter til social sikring 9.650 6
  692.562 537

 

 

Antal personer beskæftiget i gennemsnit:          2.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2016 2015
  kr. tkr.
     
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 34.684 46
Inventar u/kr. 12.900 14.368 27
Leasing 41.045 40
  90.097 113

 

3. Skat af årets resultat

Selskabet har i regnskabsåret modtaget kr. 8.748 retur i selskabsskat.

 

  2016 2015
  kr. tkr.
     
Skat af årets skattepligtige indkomst 8.000 0
Regulering tidligere år -8.748 -5
  -748 -5

 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med administrationsselskab Joachim Kyed Holding ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat.

 

 

Operationel leasing:

 

Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler for følgende beløb:

 

 

Rest løbetid

Restydelse

Ydelse 2017

Ydelse

2018/19

  mdr. tkr. tkr. tkr.
         
2 aftaler 36 65 41 24
false false true false true 01/01/2015 31/12/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Marianne Tang Jørgensen Ulvehavevej 36 7100 Vejle 305194262016-01-012016-12-31 305194262016-01-012016-12-311 305194262016-01-012016-12-310 305194262015-01-012015-12-31 305194262016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305194262015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305194262016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305194262015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305194262016-12-31 305194262015-12-31 305194262016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 305194262016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 305194262016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305194262016-01-01 305194262016-01-012016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 305194262016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305194262016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305194262016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 305194262016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305194262016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK