REVI-NORDVEST ApS

Torsvej 119

7620 Lemvig


Årsrapport

1. maj 2016 - 30. april 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/09/2017
Hans Christian S Lauridsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREVI-NORDVEST ApS
Torsvej 119
7620 Lemvig
CVR-nr:66753816
Regnskabsår:01/05/2016 - 30/04/2017
BankforbindelseNordea Bank
Vestergade 16
7620 lemvig
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

....


, den

Direktion
Hans Christian Skafsgaard LauridsenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er investering i og handel med værdipapirer, anparter i

K/S selskaber og lignende investeringer efter direktionens skøn.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet viser et overskud på kr.1204.881

Under skuddet vedrører regulering af aktier

 

Resultatet er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig

forrykker min vurdering af selskabets forhold.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Rapporten fo Revi-Nordvest ApS er aflagt i overensstemmelse med med årsregnskabslovens

bestemmelser for regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af financielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen medregnes ligeledes

alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver medregnes  i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og

forpligtelser som beskrevet for hver regnskabspost nedenfor

Ved indregning tages hensyn til til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

 

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Finansielle Indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der

vedrører regnskabsåret, Finansielle poster omfatter resultatandele fra K/S anparter, udbytte,

renteindtægterog omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab

vedrærende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under a'contoskatteordningen m. v.

Andre eksterne udgifter

Eksterne udgifter omfatter omkostninger til administration m. v.

Skat af årets resultat

Årets skat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige

indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem

den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde f. eks.

vedrørende aktier, hvor skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles

udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af

forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige

underskud måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved

udligning af skat i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser

inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på gerundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens

lovgivning vil være gældende, når den idskudte skat bliver udløst som aktuel skat

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. maj 2016 - 30. apr 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Nettoomsætning 0 0
Eksterne omkostninger -7.877 -5.477
Bruttoresultat -7.877 -5.477
Resultat af ordinær primær drift -7.877 -5.477
Andre finansielle indtægter 1.312.758 -44.208
Øvrige finansielle omkostninger -327.276
Ordinært resultat før skat 1.304.881 -376.961
Skat af årets resultat -100.000 -99.737
Årets resultat 1.204.881 -476.698
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 1.204.881 -476.698
I alt 1.204.881 -476.698

Balance 30. april 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 6.428.469 5.272.944
Finansielle anlægsaktiver i alt 6.428.469 5.272.944
Anlægsaktiver i alt 6.428.469 5.272.944
Likvide beholdninger 2.148 85.952
Omsætningsaktiver i alt 2.148 85.952
Aktiver i alt 6.430.617 5.358.896

Balance 30. april 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 6.165.927 4.961.046
Egenkapital i alt 6.365.927 5.161.046
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 64.690 197.850
Skyldig selskabsskat 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 64.690 197.850
Gældsforpligtelser i alt 64.690 197.850
Passiver i alt 6.430.617 5.358.896
false false false false true 01/05/2015 30/04/2016 Ingen bistand Hans Christian S Lauridsen torsvej, 119 7620 667538162016-05-012017-04-30 667538162016-05-012017-04-300 667538162015-05-012016-04-30 667538162016-05-012017-04-30fsa:RetainedEarningsMember 667538162015-05-012016-04-30fsa:RetainedEarningsMember 667538162017-04-30 667538162016-04-30 iso4217:DKK