LKK HOLDING ApS

Pilegårds Vænge 49

2635 Ishøj


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/05/2017
Lasse Kenn Kristiansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLKK HOLDING ApS
Pilegårds Vænge 49
2635 Ishøj
CVR-nr:28499078
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseArbejdernes Landsbank
Enghave Plads 5
1500 København V.
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2016 for LKK Holding ApS.

Årsraporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsraporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets Aktiver og Passiver,

samt den finansielle stilling, samt resultat.

 

Årsraporten indstilles på geralforsamlingen den 19 maj 2016.

 

Fravalg af revisor for 2017.

 

Pilegårds Vænge 49 - 2635 Ishøj

 

Direktion

 

 

Lasse Kenn Kristiansen. 

 

 

 

 


, den

Direktion
Lasse Kenn KristiansenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter
Udvendig samt indvendig malerarbejde, facader, specielle opgaver f.eks.

dekorations arbejde.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Vi har indledt et samarbejde med div. udbyder på internettet, hvor der

kan købes bestemte maleropgaver i tilbud. Udbyder afregner således direkte

til firmaet, hvorved der undgås ubetalte debitorer.


Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet nogen begivenheder, efter regnskabsårets afslutning, der

ændrer vor opfattelse af, at firmaet ikke kan fortsætte med gode intentioner til forøgelse

af arbejds mængde samt indtjening.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt
Årsregnskabet for LKK Holdong ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste regnskabsår 2015 og aflægges i Dkr.

 

Generalt om indtjening og måling.

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med indtjeningen, herudover indregnes i resultatop-

gørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, samt

tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige beløb, der tidligere har været indregnet i

resultatsopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i ballancen, når aktivets værdi i virksomheden er pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen når det er sansynlig at virksomhedens forpligtigelser og

værdi kan måles pålidelig.

 

Konsolideringspraksis.

Koncenregnskabet omfatter  moderselskabet LKK Holdign ApS og datterselskabet 

Frederiksberg Malerentreprise Aps.

Moderselskabets kapitalandele i det konsilederede datterselskab udlignes med moderselskabets 

andel af den regnskabsmæssige indre værdi, opgjort på det tidspunkt koncernforholdet blev etableret.

 

Bruttefortjeneste består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, andre

driftindtægter, omkostninger, materiale samt andre ekterne omkostninger.

 

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatsopgørelsen, med de bløb der vedrører

regnskabsåret, disse poster omfatter renteindtægter samt renteudgifter.

 

Skat af årets resulta.

Årets skat. som består af årets aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat, indregnes i

resultatsopgørelsen, med den del der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen.

 

Skattefekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold

til deres skattamæssige indkomster.

 

Moderselskabet og det danske datterselskab er sambeskattede.

 

Den danske selskabsskat fordeles mellem de danske selskaber i forhold til deres skattepligtige indkomst.

 

Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, saåledes at

moderselskabet forestår afregning af skatter til de danske myndigheder.
Resultatopgørelse
....
Balance
....
 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning -7.345 0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 5.949
Bruttoresultat -7.345 5.949
Bruttofortjeneste/Bruttotab 7.345
Resultat af ordinær primær drift 0 5.949
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 5.949
Ordinært resultat før skat -7.345 5.949
Skat af årets resultat 1.616 -1.398
Årets resultat -5.729 4.551
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat -5.729 4.551
I alt -5.729 4.551

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -364.114 -358.884
Finansielle anlægsaktiver i alt -364.114 -358.884
Anlægsaktiver i alt -364.114 -358.884
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 364.114 358.884
Tilgodehavender i alt 364.114 358.884
Omsætningsaktiver i alt 364.114 358.884
Aktiver i alt 0 0

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -343.464 -337.735
Egenkapital i alt -218.464 -212.735
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.375 8.375
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 210.089 204.360
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 218.464 212.735
Gældsforpligtelser i alt 218.464 212.735
Passiver i alt 0 0
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand LKK Holding ApS Pile gårds Vænge 49 2635 284990782016-01-012016-12-31 284990782016-01-012016-12-310 284990782015-01-012015-12-31 284990782016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 284990782015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 284990782016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 284990782015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 284990782016-12-31 284990782015-12-31 iso4217:DKK