LANDET BLIK & VVS ApS

Skovballevej 25

5700 Svendborg


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/08/2018
Jørn Jensen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLANDET BLIK & VVS ApS
Skovballevej 25
5700 Svendborg
Telefonnummer:62541432
CVR-nr:29221200
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018
RevisorFKS Revision
Blåbyvej 13
5700 Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:26306175
P-enhed:1008757646

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsrapporten for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vores mening et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svendborg, den 27/08/2018

Direktion
Jørn Ekholm Jensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er besluttet at fravælge revision for det næste regnskabsår. Direktionen anser at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne af Landet Blik & VVS ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Landet Blik & VVS ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Svendborg, 27/08/2018Finn Kehlet Schou HD , mne15619
Registreret revisor
FKS Revision
CVR: 26306175

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive VVS installationsforretning og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2017/2018 viser et resultat på kr. 33.138 efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende.
Om selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, henvises til resultatopgørelse, balance og noter.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift, og er aflagt efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynlig, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.  Målinger efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

BRUTTOFORTJENESTE
Bruttofortjenesten er en sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført i resultatopgørelsen. Samtidig hermed indgår årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelse i forbindelsen med skatte er medtaget under renter.

Balance

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. (5 år) Ejendomme afskrives over 50 år
Småanskaffelser med en anskaffelsespris på under kr. 13.500 er straksafskrevet.

VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger måles til kostpris.
Varebeholdning nedskrives til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere end kostprisen.

DEBITORER
Debitorer måles til kostpris med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER
Igangværende arbejder måles til salgspriser ud fra , medgående materialer og afholdte lønudgifter.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under omsætningsaktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

HENSÆTTELSER
Eventualskat hensættes med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af anlægsaktiver samt forudbetalte omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttoresultat 1.179.287 1.639.555
Personaleomkostninger 1 -1.053.773 -1.320.700
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -5.666 -15.821
Resultat af ordinær primær drift 119.848 303.034
Andre finansielle indtægter 0 1.100
Øvrige finansielle omkostninger -74.609 -83.126
Ordinært resultat før skat 45.239 221.008
Skat af årets resultat -12.101 -51.148
Årets resultat 33.138 169.860
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 33.138 169.860
I alt 33.138 169.860

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Grunde og bygninger 705.339 707.789
Materielle anlægsaktiver i alt 705.339 707.789
Anlægsaktiver i alt 705.339 707.789
Råvarer og hjælpematerialer 614.950 581.463
Varebeholdninger i alt 614.950 581.463
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 644.787 662.414
Igangværende arbejder for fremmed regning 556.896 501.448
Periodeafgrænsningsposter 18.944 19.851
Tilgodehavender i alt 1.220.627 1.183.713
Likvide beholdninger 1.666 1.984
Omsætningsaktiver i alt 1.837.243 1.767.160
Aktiver i alt 2.542.582 2.474.949

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 602.610 569.472
Egenkapital i alt 727.610 694.472
Hensættelse til udskudt skat 34.986 22.885
Hensatte forpligtelser i alt 34.986 22.885
Gæld til banker 250.000 290.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt 2 250.000 290.000
Gæld til banker 857.165 779.944
Leverandører af varer og tjenesteydelser 138.838 149.995
Skyldig selskabsskat 40.856 67.308
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 262.347 384.245
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 230.780 86.100
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.529.986 1.467.592
Gældsforpligtelser i alt 1.779.986 1.757.592
Passiver i alt 2.542.582 2.474.949

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Løn og gager 861776 1094820
Pensionsbidrag 136859 169384
Andre omkostninger til social sikring 55138 56496
  1053773 1320700
Gennemsnitligt antal ansatte 2,25 3

2. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Kreditinstitutter 290000 40000 250000 130000
  290000 40000 250000 130000

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der givet virksomhedspant for kr. 325.000,
pant i selskabets varebiler for kr. 353.000 samt pant i selskabets ejendom for kr. 500.000. 

Selskabet har påtaget sig leasingforpligtigelser med restydelser på kr 372.000

 

false false false false true 01/07/2016 30/06/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Finn Schou Blåbyvej 13 5700 292212002017-07-012018-06-30 292212002017-07-012018-06-301 292212002017-07-012018-06-300 292212002017-07-012018-06-302 292212002016-07-012017-06-30 292212002017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 292212002016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 292212002018-06-30 292212002017-06-30 iso4217:DKK