BS Ejendomsservice og -vedl. IVS

Strandvejen 224

9340 Asaa


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
06/02/2017
Bente Sølvkjær
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBS Ejendomsservice og -vedl. IVS
Strandvejen 224
9340 Asaa
Telefonnummer:27527340
e-mailadresse:bsejendomsservice@gmail.com
CVR-nr:36734531
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

            
                                
                                
Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for BS Ejendoms-                                
service & vedligeholdelse IVS.                                
                                
Ledelsen erklærer:                                
- At årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.                                
- At årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling                                 
  pr. 31. december 2016 samt af driftsresultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 -                              31.12.2016
                        
                                
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som                                
beretningen omhandler.                                
                                
Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres.                                 
Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er fortsat opfyldt.                                
                                
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.                                
                                
   
                                

 


Asaa, den 06/02/2017

Direktion
Bente Merete Sølvkjær
DirektørLedelsesberetning

                             
                                
                                
LEDELSENS ÅRSBERETNING                                
                                
                                
Hovedaktivitet:                               
Selskabets hovedaktivitet er at sælge ejendomsvedligeholdelse og anden ejendomsservice.                                
                                
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold:                               
Selskabets resultat for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 udviser et overskud på kr. 117.096 mod                   sidste år kr. 57.800.         
                             
Selskabets balance pr. 31.12.2016 udviser en balancesum på kr. 509.631 og en egenkapital på                                
kr. 97.046. Egenkapitalen udgør 19 % af balancesummen.                                 
                                
Årets resultat anses for tilfredsstillende.                                
                                
Forventet udvikling:                               
For det kommende år forventes et lignende tilfredsstillende resultat.                                
                                
Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning:                               
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser som væsentligt ændrer virksomhedens                          struktur og indtjeningsevne.    
                                
                                
                               


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

                               
                                
                                
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS                                
                                
                                
Regnskabsklasse:                                
Årsrapporten for BS Ejendomsservice & Vedligeholdelse IVS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med                                
Årsregnskabslovens bestemmelser for en regnskabsklasse B-virksomhed.                                
                                
Rapporteringsvaluta:                                
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.                                
                                
Indregning og måling af indtægter og omkostninger:                                
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulerin-                                
ger af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere                                
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder                                
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførelser som følge af ændrede                                 
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.                                
                                
Indregning og måling af aktiver og forpligtelser i balancen:                                
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde                                 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.                                 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå                                
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.                                 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og                                
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.                                
                                
Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden                                
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.                                
                                
Resultatopgørelsen                                
Selskabet har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen, i den offentlig gjorte årsrapport,                                  
efter bestemmelserne i Årsregnskabslovens § 32.                                
                                
                             
                                
Nettoomsætningen:                                 
Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang,                                
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og                                
rabatter.                                
                                
Andre eksterne omkostninger:                                
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.                                
                                
Finansielle indtægter og omkostninger:                                
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører                                
regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.                                 
                                
Skatter:                                
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst.                                
                                
Balancen                                
                                
                                
Bankkonto er opført og afstemt til bankens noteringer pr. balancedagen.                                
                                
Driftsmidler er opført til kostpriser med fradrag af årets skattemæssige afskrivninger.                                
                                
Leasing aktiver er opført til restgæld og afstemt til pågældendes noteringer.                                
                                
                                
                                
Egenkapitalen                                
Udbytter, der er vedtaget på generalforsamlingen, er opført under kortfristet gæld.   

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 424.971 249.860
Eksterne omkostninger -142.943 -164.507
Bruttoresultat 282.028 85.353
Personaleomkostninger 1 -1.150 -1.350
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -112.349 -5.000
Resultat af ordinær primær drift 168.529 79.003
Andre finansielle indtægter 0 35
Øvrige finansielle omkostninger -18.406 -3.483
Ordinært resultat før skat 150.123 75.555
Skat af årets resultat -33.027 -17.755
Årets resultat 117.096 57.800
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 40.000 43.350
Overført resultat 77.096 14.450
I alt 117.096 57.800

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 395.574 80.538
Materielle aktiver i alt 2 395.574 80.538
Langfristede aktiver i alt 395.574 80.538
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.939 25.048
Andre tilgodehavender 0 17.092
Tilgodehavender i alt 8.939 42.140
Likvide beholdninger 105.118 54.987
Kortfristede aktiver i alt 114.057 97.127
Aktiver i alt 509.631 177.665

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 5.500 5.500
Overført resultat 91.546 14.450
Egenkapital i alt 97.046 19.950
Leasingforpligtelser 58.528 65.538
Langfristede forpligtelser i alt 58.528 65.538
Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.314 31.072
Skyldig selskabsskat 33.027 17.755
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 271.716 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 40.000 43.350
Kortfristede forpligtelser i alt 354.057 92.177
Forpligtelser i alt 412.585 157.715
Passiver i alt 509.631 177.665

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 0 0
Andre omkostninger til personale -1.150 -1.350
  -1.150 -1.350

 

Der er ikke udbetalt løn eller andre vederlag til direktionen.

2. Materielle aktiver i alt

  Driftsmidler Leasede driftsmidler I alt
Leasede aktiver   58.528 58.528
       
Driftsmidler saldo primo 20.000   20.000
Driftsmidler tilgang året 449.395   449.395
Driftsmidler afgang i året -20.000   -20.000
Driftsmidler saldo ultimo 449.395 0 449.395    
       

Afskrivninger saldo primo

Årets afskrivninger

- 5.000

-107.349

 

 

- 5.000

-107.349

Af- og nedskrivninger i alt -112.349 0 -112.349
       
Driftsmidler værdi ultimo 337.046 58.528 395.574

 

3. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 55 anparter a 100,00 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventual forpligtelser pr. statusdagen.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der påhviler ikke selskabet pantsætninger og hæftelser pr. statusdagen.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anparthaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Direktør Bente Merete Sølvkjær, Strandvejen 224, 9340 Aaså

7. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Der har i årets løb været transaktioner med nærtstående parter. Transaktionerne er foretaget på markedsvilkår.

false false false false true 01/05/2015 31/12/2015 Ingen bistand Jan Petersen klokkestøbergade 17-1. th 9000 Aalborg 367345312016-01-012016-12-31 367345312016-01-012016-12-310 367345312015-05-012015-12-31 367345312016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 367345312015-05-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 367345312016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 367345312015-05-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 367345312016-12-31 367345312015-12-31 iso4217:DKK