SÆBYG ApS

Hybenvej 5

9300 Sæby


Årsrapport

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/04/2019
Claus Jensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSÆBYG ApS
Hybenvej 5
9300 Sæby
CVR-nr:29139121
Regnskabsår:01/10/2017 - 30/09/2018
RevisorRevisionsfirmaet Peter Berg
Stygge Krumpens Vej 6
9300 Sæby
DK Danmark
CVR-nr:21052302
P-enhed:1001696109

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2017 - 30. september 2018 for SÆBYG ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Sæby, den 26/04/2019

Direktion
Claus JensenDen uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejer i SÆBYG ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SÆBYG ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse for mikrovirksomheder. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse for mikrovirksomheder.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse for mikrovirksomheder. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Sæby, 26/04/2019Hans Peter Berg , mne11306
registreret revisor
Revisionsfirmaet Peter Berg
CVR: 21052302

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år primært bestået i tømrervirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på kr. 159.090.  Selskabets samlede aktivmasse er på kr. 2.864.112 og  egenkapitalen er kr. 1.332.601.

Årets overskud foreslåes anvendt jvf. disponeringen under resultatopgørelsen.

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser for selskabet.

Hele anpartskapitalen ejes af CJ Holding Sæby ApS. Der er i regnskabsåret sket ændring i ejerforhold således, ast ovenstående nu ejer alle anparterne i selskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser og efter samme regnskabspraksis som sidste før. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

 

Resultatopgørelse

Omsætning:

Nettoomsætningen omfatter faktureret salg af varer og tjenesteydelser og medtages i det år, hvor arbejdet er  udført. Forskydning på igangværende arbejder for fremmed regning er indarbejdet i omsætningen og er værdiansat til salgspris.

 

Vareforbrug:
 

Vareforbrug er køb som er udgift som er medgået til at præstere omsætningen.

 

Personaleomkostninger:
 
Personaleudgifter omfatter løn og gager incl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostningen er fratrukket modtagne godgørelser fra deltagelse i kursus og godtgørelser fra offentlige myndigheder.
 
Andre eksterne omkostninger:
 
Andre eksterne omkostninger omfatter biludgifter, reklame, lokaleomkostninger, administration m.v..

 

Periodisering:

Omkostningerne er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

 

Finansierings indtægter og omkostniger:

 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, herunder renter af mellemværende med selskabsdeltagere m.fl.. I resultatopgørelsen medregnes de beløb som vedrører regnskabsåret.

 

Skat:

Skat af årets resultat udgiftsføres dels med den skat, som forventes pålignet årets skattepligtige indkomst, og dels årets beregnede eventualskat. Procenttillæg eller godtgørelse til selskabsskatten medregnes i forfalds- eller udbetalingsåret.

 

Balance

Anlægsaktiver:

Anlægsaktiverne måles til anskaffelses- eller kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Finansielt leasede driftsmidler er aktiveret i årsregnskabet på ibrugtagningstidspunktet og er værdiansat til kontraktprisen med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Beregnede renter er opført under aktiverne. Den passiverede forpligtelse er opført med samme beløb som kontraktprisen med tillæg af beregnede renter i løbetiden, og med fradrag af betalte ydelser.
 

Afskrivningerne tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over den forventede brugstid.

Afskrivningerne sker lineært og foretages således:

        Bygninger (skrapværdi kr. 400.000)…………………...…….          25 år
        Andre anlæg, driftsmateriel og inventar …………...……..…     5 - 10 år

 

Småanskaffelser af materielle anlægsaktiver med en anskaffelsessum på under kr. 13.500 udgiftsføres straks.

 

Varelager:

Varelager er opført til seneste indkøbspris eller nettorealisationsværdi hvor denne er lavere. Der er ikke medregnet indirekte produktionsomkostninger.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning:

Igangværende arbejde for fremmed regning er opgjort til medgående lønninger og materialer, med tillæg af avance. Det vil sige at de igangværende arbejder er opført til salgspriser. A'conto fakture-ringer er modregnet i de igangværende arbejder.

 

Varedebitorer:

Tilgodehavender hos debitorer måles til kostpris efter individuel vurdering. Der er foretaget hen-sættelse til imødegåelse af eventuelle tab.

 

Eventualskat:

Eventualskat beregnes med 22% af forskellen mellem de bogførte værdier og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser:
Gældsforpligtelser omfatter restforpligtelse leasinngkontrakt, mellemværende med moderselskab, leverandører samt anden gæld og måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.092.858 2.376.298
Personaleomkostninger 1 -1.775.620 -2.090.791
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -91.766 -82.301
Resultat af ordinær primær drift 225.472 203.206
Andre finansielle indtægter 0 444
Øvrige finansielle omkostninger -21.170 -21.873
Ordinært resultat før skat 204.302 181.777
Skat af årets resultat -45.212 -40.062
Årets resultat 159.090 141.715
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 159.090 141.715
I alt 159.090 141.715

Balance 30. september 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Grunde og bygninger 753.422 772.022
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 382.846 363.832
Materielle anlægsaktiver i alt 2 1.136.268 1.135.854
Anlægsaktiver i alt 1.136.268 1.135.854
Råvarer og hjælpematerialer 17.040 21.650
Varebeholdninger i alt 17.040 21.650
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 948.359 895.366
Igangværende arbejder for fremmed regning 342.901 331.908
Andre tilgodehavender 35.518 29.244
Periodeafgrænsningsposter 47.144 31.399
Tilgodehavender i alt 1.373.922 1.287.917
Likvide beholdninger 336.882 420.795
Omsætningsaktiver i alt 1.727.844 1.730.362
Aktiver i alt 2.864.112 2.866.216

Balance 30. september 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 832.601 673.510
Egenkapital i alt 1.332.601 1.173.510
Hensættelse til udskudt skat 47.300 40.500
Hensatte forpligtelser i alt 47.300 40.500
Leasingforpligtelser 217.931 229.324
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3 217.931 229.324
Leverandører af varer og tjenesteydelser 657.991 458.834
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 33.193 156.005
Skyldig selskabsskat 56.874 63.742
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 404.011 683.845
Leasingforpligtelser 114.211 60.456
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.266.280 1.422.882
Gældsforpligtelser i alt 1.484.211 1.652.206
Passiver i alt 2.864.112 2.866.216

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 673.511 1.173.511
Årets resultat 159.090 159.090
Egenkapital, ultimo 500.000 832.601 1.332.601

Selskabets kapital er ikke blevet ændret siden stiftelsen i 2005

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Løn og gager 1.531.125 1.861.101
Pensionsbidrag 108.186 94.728
Andre omkostninger til social sikring 136.309 129.769
  1.775.620 2.090.791

 

Gennemsnitlig antal ansatte....................................   5,50   5,70

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 900.084 795.218
Tilgang i årets løb 0 92.180
Kostpris ultimo 900.084 887.398
   
Af- og nedskrivning primo -128.062 -431.386
Årets afskrivning -18.600 -73.166
Af- og nedskrivning ultimo -146.662 -504.552
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 753.422 382.846
Heraf leaset   350.991

 

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Leasingforpligtelser 332.142 114.211 217.931 0
  332.142 114.211 217.931 0

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er ikke afgivet sikkerheder og der er ingen eventualforpligtelser.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2017/18
Gennemsnitligt antal ansatte 5
false false true true 01/10/2016 30/09/2017 Revisionspåtegning false false false false Revisionsfirmaet Peter Berg Stygge Krumpens Vej 6 9300 Sæby 291391212017-10-012018-09-30 291391212017-10-012018-09-301 291391212017-10-012018-09-300 291391212017-10-012018-09-302 291391212016-10-012017-09-30 291391212017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 291391212016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 291391212018-09-30 291391212017-09-30 291391212017-10-01fsa:ContributedCapitalMember 291391212017-10-01fsa:RetainedEarningsMember 291391212017-10-01 291391212017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 291391212018-09-30fsa:ContributedCapitalMember 291391212018-09-30fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK